Arbeidsgrupper

Arbeidet i gruppene er i hovedsak innrettet mot å organisere diskusjoner rundt skriftlige fremlagte papers. Gruppelederne står fritt til å organisere gruppens arbeid, dele gruppen inn i flere parallelle sesjoner, osv. Deltakerne med innsendte paper presenterer sitt arbeid og mottar konstruktiv respons fra arbeidsgruppens deltakere. Ta kontakt med aktuelle gruppeledere dersom du er i tvil om hvilken gruppe ditt paper passer best i. Gruppelederne vil også kunne oversende abstracts til vurdering i andre grupper.

 

Gruppe 1: Digitale medier

Gruppeledere: Terje Colbjørnsen Terje.colbjornsen@media.uio.no og Niamh Ní Bhroin n.n.bhroin@media.uio.no

Digitaliseringen av medieuttrykk fortsetter å reise en rekke medievitenskaplige problemstillinger av både humanistisk og samfunnsvitenskapelig art. Gruppa «Digitale medier» er åpen for et mangfold av faglige perspektiver, knyttet for eksempel til teknologiske, estetiske, brukerrelaterte, bransjerelaterte og regulatoriske aspekter ved digitale medier. I tråd med konferansens overordnete temaer, ønsker vi særlig bidrag som belyser hvordan digitale medier forsterker eller forhindrer blindsoner og bidrar til eller svekker mangfold.

 

Gruppe 2. Journalistikk og politisk kommunikasjon

Gruppeledere: Paul Bjerke PaulB@hivolda.no og Birgitte Kjos Fonn Birgitte-Kjos.Fonn@hioa.no

Journalistikkforskningen er i vekst. Den tar for seg journalistikk både som samfunnsfenomen, som profesjon/yrke og som tekst. Forskningsfeltet er bredt, og metodene er mangfoldige. En viktig tradisjon innenfor feltet grenser mot politisk kommunikasjon i videre forstand. Arbeidsgruppa ønsker derfor velkommen alle papers som handler om «journalistikk» og alle som handler om «politisk kommunikasjon».

 

Gruppe 3: Mediebruk og publikum

Gruppeledere: Brita Ytre-Arne (leder) Brita.Ytre-Arne@uib.no og Torgeir Uberg Nærland (nestleder) Torgeir.Narland@uib.no

Gruppen er interessert i hvordan mennesker bruker medier, og hva medier gjør med mennesker. Vi tar imot teoretiske og empiriske bidrag som analyserer og diskuterer bruk av nye og gamle medier, resepsjon av medietekster, bruk av enkeltmedier eller mediebruk på tvers av plattformer, og mediebruk i ulike sosiale, kulturelle, politiske og teknologiske kontekster. Vi er opptatt av hvordan mediebruk henger sammen med identitet, demokrati, kjønn, klasse og globalisering.

Publikums og brukernes roller er i stadig endring, og dette henger sammen med omfattende teknologiske, økonomiske og samfunnsmessige forandringer. Nye forskningsspørsmål aktualiseres samtidig som en rekke spørsmål vedrørende tradisjonell mediebruk er ubesvarte. Dette skaper et stort behov for begrepsavklaringer, metodediskusjoner og teoriutvikling. Vi er interesserte i kvantitative og kvalitative tilnærminger, og i å kombinere mediebruksforskning med perspektiver hentet fra for eksempel tekstanalyser, retorikk, produksjonsstudier eller historiske studier, samt tverrfaglige studier. Gruppen er teoretisk bredt orientert og ønsker velkommen perspektiver fra ulike teoritradisjoner fra samfunnsvitenskap og humaniora, inkludert sosiologisk teori, politisk teori og sosialteori, samt ulike disiplinspesifikke teorier knyttet til medieforskning.

 

Gruppe 4. Mediehistorie

Gruppeleder: Ove Solum ove.solum@media.uio.no

I denne gruppen vil temaene og problemstillingene knyttes til ulike mediehistoriske perspektiver og uttrykksformer: mediehistorieteori, mediehistoriske linjer og tendenser, mediehistoriske temaer eller mediehistoriske «cases» fra ulike tidsrom og med ulike medier.

 

Gruppe 5: Internasjonale mediestudier

Gruppeleder: Hilde Arntsen hilde.arntsen@hioa.no

Internasjonale og globale mediestudier er hovedfokus i denne gruppen. Vi tar imot teoretiske og empiriske bidrag som kritisk diskuterer aspekter ved globalisering og medieutvikling internasjonalt på ulike nivå og med ulike tilnærminger. Komparative studier er velkomne.

Felles for bidragene vil være å undersøke og forstå endringsprosesser og utfordringer i spenningsfeltet mellom globale forutsetninger og lokale forhold. Til konferansen i 2018 inviterer vi spesielt til bidrag som diskuterer internasjonale aspekt ved den globale medieutviklingen

 

Gruppe 6: Massemedias struktur og økonomi

Gruppeledere: Jens Barland jens.barland@ntnu.no og Helle Sjøvaag helle.sjovaag@uis.no

Dette er endringer som reiser spørsmål som: Hvordan påvirkes mediedebatten av utviklingen? Hvordan reagerer medieinstitusjonene? Hvordan endres betingelsene for produksjon av journalistikk? Hvilke konsekvenser får dette synet på publikum – eller kundene? Hvordan påvirker dette mediepolitikken og -regulering? Hvordan påvirker fremvoksende digitale forretningsmodeller medienes funksjon og innhold? Endringene utfordrer medieforskningen til å gi større innsikt i økonomiske perspektiver.

 

Gruppe 7: Fiksjon

Gruppeleder: Anne Gjelsvik anne.gjelsvik@ntnu.no og Audun Engelstad

audun.engelstad@inn.no

Vi tilbringer mesteparten av døgnets timer i ”fiction land”, hevdet Stephen Greenblatt da han mottok Holbergprisen. Fortellinger er med oss over alt og til alle tider, er en av Roland Barthes’ berømte påstander. Medienes fiksjonsfortellinger er en av våre viktigste kilder til underholdning, refleksjon og erfaring. Nettopp fordi mediefiksjoner er med på å forme vårt bilde av verden er det verd å spørre om hvordan vi kan forstå dem – hva de uttrykker og hvordan de har blitt formet. Hva særpreger mediefiksjoner, hva handler de om og hvordan kan de analyseres? Fiksjonsgruppen ønsker papers som analyserer verk (film, dataspill, fjernsyn mm) estetisk eller tematisk, såvel som teoretiske diskusjoner av for eksempel fortelling, estetikk, genre, adaptasjon og intermedialitet. Papers om produksjon, distribusjon og brukere er også velkomne.

 

Gruppe 8: Visuell kultur

Gruppeledere: Nina Lager Vestberg nina.vestberg@ntnu.no og Sara Brinch

sara.brinch@ntnu.no

Arbeidsgruppa visuell kultur samler forskere som interesserer seg for bildets plass i kulturen. Visualitet, synets historie og blikkets betydning er blant de sentrale stikkordene for problemstillinger som tas opp i denne gruppa. Visuell kultur og visuelle studier er en tverrvitenskapelig møteplass for forskning som berører så vel kunst- som mediefeltet, og som er rettet mot fortidige praksiser så vel som samtidens uttrykk, der spørsmål om hva bilder gjør og hva bilder er, står sentralt. Ditt paper kan presentere empiriske studier, kritiske analyser eller diskusjoner av teoretiske problemstillinger.

 

Gruppe 9: Multiplattform-medier

Gruppeledere: Bente Kalsnes (leder) bente.kalsnes@hioa.no og Anders Fagerjord (nestleder) anders.fagerjord@media.uio.no

Satsingen på multiplattform-medier har vært sentral for en rekke medieinstitusjoner siden slutten av 1990-tallet og har utgangspunkt i digitalisering, konvergens og fremveksten av nye teknologier som internett og mobiltelefon. I dag er flermedialitet det normale i de fleste mediebedrifter. I denne gruppa diskuterer vi studier av flermediale mediebedrifer og publisering på tvers av teknologiske plattformer.

Aktuelle forskningsemner kan for eksempel være; strategier og prioriteringer i mediebransjen, medieindustriell styring vs. brukerstyring; nye former for publikumsdeltakelse og publikumsaktiviteter; regulering; designutvikling; profesjonsutvikling osv. Papers med teoretiske og/eller empiriske problemstillinger knyttet til slike og nærliggende temaer ønskes velkommen.

 

Gruppe 10: Dataspill

Gruppeledere: Holger Pötzsch (leder) holger.potzsch@uit.no og Kristine Jørgensen kristine.jorgensen@uib.no

Gruppen fokuserer på digitale og andre spill og er åpen for bidrag fra ulike ståsteder – spillanalyse og -kritikk, spillkultur, spillerfaringer og -praksiser, spilldesign, eller spillindustri for å nevne noen. Dermed har denne gruppa et tydelig tverrfaglig tilsnitt som reflekterer mangfoldigheten i akademiske tilganger til forskjellige former og bruk av spill og lek.

Dataspill har i dag blitt en ganske naturlig del av de flestes hverdag. Spill kan dermed ansees som sentrale kulturuttrykk med godt fotfeste i ‘populærkulturen’ men som i økende grad også viser kunstneriske og didaktiske ambisjoner og potensialer. Spill og spillelementer brukes til underholdning, refleksjon, undervisning, i politisk kommunikasjon, i arbeidshverdagen m.fl.. Denne økende bruken av spill i hverdagen krever kritiske refleksjoner over og analyser av disse kulturuttrykk både for å kunne bidra til en videre utvikling og modning av mediet og til en bedre forståelse av dens mange virkemåter og potensielle effekter.

 

Midlertidig gruppe 11: Kjønn, seksualitet og medier

Gruppeleder: Lin Prøitz (lin.proitz@psykologi.uio.no)  

Analoge og digitale medier og teknologier har bidratt til å utvide rommene vi kan delta i. Samtidig er vi, brukerne av teknologiene og mediene med på å spille ut privatlivene våre i stadig flere offentligheter. Medier og bruken av dem er med på å utviske det tidligere skarpe skillet mellom privat og offentlig sfære, og mellom den som ser og den som blir sett. Tradisjonelle forståelser av representasjon, autentisitet, intimitet, seksualitet, kjønn og subjektivitet, for å nevne noe, er under forhandling. Hvordan påvirker mediene måter vi kjønnes og seksualiseres på? Hvordan skal vi forstå intimitet i et digital medielandsskap? Hvilke mulighetsrom oppstår? Hvilke begrensninger legger ulike medier og sjangre på den demokratiske deltakelsen og på det politiske?

Vi ønsker bidrag som kritisk reflekterer over hvordan kjønn, seksualitet, rase og etnisitet forhandles og gjøres gjennom sosiale og mobile medier og medieteknologier, samt i nye fjernsyns- og filmsjangre; vi søker bidrag som diskuterer kropp og materialitet i det politiske og i offentligheten.

 

 

 

Meny:
Call for papers
Hovedinnledere
Program
Prisutdeling
Arbeidsgrupper
Abstract/paper
Påmelding
Praktisk
Kontakt