Prisutdelinger

Norsk medieforskerlags pris til beste masterarbeid

Prisens innhold
Prisen gis til beste masterarbeid innenfor perioden. Prisen er på 10.000 kr i stipend og ett års gratis NML-medlemskap. Prisvinneren får dekket reise (innenfor Norge), overnatting og deltakelse på Norsk mediekonferanse (inkludert festmiddag), hvor prisen utdeles (konferansen avholdes annet hvert år). Prisvinner oppfordres sterkt til å forberede og holde en kort takketale. Prisen utdeles hvert andre år, og første gang på den norske medieforskerkonferansen i Bergen 2016.

Prisens formål
Norsk medieforskerlag ønsker med denne prisen både å inspirere masterstudenter som har påbegynt sitt masterarbeid innenfor fagfeltet, samt å oppmuntre studenter som har fullført sine masterarbeider til videre arbeid innenfor forskningsfeltet. Selv originale og svært gode masteroppgaver får sjeldent oppmerksomhet utover de lokale fagmiljøene de springer ut av, og medieforskerlagets masterpris er tenkt som et bidrag i så måte. Masterstudenters interessante bidrag til medievitenskapen skal løftes mer fram, og prisen er tenkt som et langsiktig bidrag til at slike arbeider blir mer allment kjent, både blant studenter og forskere, samt for allmennheten.

Nominasjon
Veiledere, sensorer og andre med førstehåndskjennskap til studentenes masterarbeider, inviteres til å nominere kandidater til NMLs masterpris. Alle ansatte innen høyere utdanning kan være med på å foreslå aktuelle kandidater, men forslagsstiller må altså ha inngående kjennskap til arbeidet for å kunne skrive nominasjonen (gjerne ut ifra en rolle som veileder, sensor eller tilsvarende kjennskap).

Prisen vil i 2024 bli gitt til arbeider som er ferdigstilt i løpet av perioden 15. september 2022 til 15. august 2024, og oppgaver som nomineres må ha fått karakterene A eller B.

Nominasjonsfrist for kåringen i 2024 er 15. august 2024.

Nominasjoner kan sendes fra 15. mai 2024 per e-post til masterpris@medieforskerlaget.no. Nominasjoner må inkludere følgende:

 • Oppgavens tittel
 • Masterstudents fornavn og etternavn
 • Forslagsstillers navn
 • Forslagsstillers e-postadresse og telefonnummer
 • Når ble oppgaven levert (må være mellom 15.09.2022 og 15.08.2024)
 • Karakter på oppgaven
 • Hvor ble oppgaven levert (enhet/institutt)
 • Lenke til publisert oppgave, alternativt må masteroppgaven legges ved.
 • Vedlegg: Forslagsstillers beskrivelse av oppgaven og begrunnelse for nominasjon (omfang 1-3 sider)

Prosedyrer for utvelgelse
En vurderingskomité vil gjennomgå alle innsendte forslag og velge ut en vinner på bakgrunn av kriterier som:

 • graden av originalitet og selvstendighet i arbeidet
 • bidraget til ny kunnskap og nyskapning innenfor feltet
 • formidlingsevne og samfunnsrelevans

Det presiseres at priskomitéen ikke vil kunne lese alle masterarbeidene, men likefullt skal gis tilgang til alle nominerte arbeider. Første utvelgelse vil foregå etter «nobelprisprinsippet», noe som innebærer at det er omtalen i innsendte nominasjoner som legges til grunn. Det er derfor viktig at det legges spesiell vekt på utarbeidelsen av denne beskrivelsen: Hva arbeidet dreier seg om og begrunne hvorfor dette arbeidet er et fremragende bidrag til norsk medieforskning. Komiteen vil deretter lese masteroppgavene til kandidater som er aktuelle for prisen og velge ut vinneren på grunnlag av masteroppgavens kvaliteter.

Tidligere prisvinnere:

2016: Admira Bajrektarevic, UiB (Dødelig Attraktivt)
2018: Guro Flaarønning, OsloMet (Fundamentalister eller demokrater)
2020: Mathilde Spieler Palmers, UiO (Å se klimakrisen)
2022: Jack Pocaluyko, UiO (Defining Desktop Films)


Medieforskerlagets formidlingspris


Medieforskerlagets formidlingspris tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsorden i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt.

Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut annet hvert år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Nominasjonsfrist for kåringen i 2024 er 15. september 2024. Nominasjoner sendes per e-post direkte til komiteens medlemmer. Informasjon om nominasjonsprosess vil bli sendt ut på medieforskerlagets e-postliste.

Prisvinnere:
2004: Wenche Mühleisen, Universitetet i Oslo
2006: Anne Gjelsvik, NTNU
2008: Elisabeth Eide, Høgskolen i Oslo
2010: Helge Rønning, Universitetet i Oslo
2012: Elise Seip Tønnessen, UiA
2014: Jostein Gripsrud, UiB
2016: Kristin Skare Orgeret, HiOA
2018: Bente Kalsnes, OsloMet
2020: Gunn Enli, UiO
2022: Gunnar Iversen, Carleton University


Medieforskerlagets hederspris

Medieforskerlagets hederspris tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljø og i samfunnet for øvrig.

Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut annet hvert år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Nominasjonsfrist for kåringen i 2024 er 15. september 2024. Nominasjoner sendes per e-post direkte til komiteens medlemmer. Informasjon om nominasjonsprosess vil bli sendt ut på medieforskerlagets e-postliste.

Prisvinnere:
2004: Svennik Høyer, Universitetet i Oslo
2006: Helge Østbye, Universitetet i Bergen
2008: Anita Werner, Universitetet i Oslo
2010: Hans Fredrik Dahl, Universitetet i Oslo
2012: Bjørn Sørenssen, NTNU
2014: Elisabeth Eide, OsloMet
2016: Sigurd Allern, UiO
2018: Knut Lundby, UiO
2020: Rune Ottosen, OsloMet
2022: Trine Syvertsen, UiO


Norsk medieforskerlags pris til beste artikkel

Prisen for beste vitenskapelige artikkel (norsk eller engelsk). Alle ordinære vitenskapelige artikler (fagfellebedømte) er mulige kandidater.

Artikkelen må være publisert etter foregående norske medieforskerkonferanse. Forfatteren eller minst en av forfatterne må være tilknyttet en norsk institusjon og/eller være norsk statsborger (må ha bidratt med minst 50 prosent).

Nominasjoner sendes inn ved å sende inn artikkel og begrunnelse for hvorfor denne bør nomineres. Artikler som nomineres for 2024 må være publisert etter Medieforskerkonferansen i Stavanger (oktober 2022).

Nominasjonsfrist for kåringen i 2024 er 15. september 2024. Nominasjoner sendes per e-post direkte til komiteens medlemmer. Informasjon om nominasjonsprosess vil bli sendt ut på medieforskerlagets e-postliste.

Prisvinnere:
2020: Magnus Hoem Iversen og Erik Knudsen («When politicians go native: The consequences of political native advertising for citizens’ trust in news«)
2022: Arnt Maasø og Hendrik Spilker («The Streaming Paradox: Untangling the Hybrid Gatekeeping Mechanisms of Music Streaming«)