Prisutdelinger

Norsk medieforskerlags pris til beste masterarbeid

Prisens innhold
Hovedprisen gis til beste masterarbeid innenfor perioden. Prisen er på 10.000 kr i reisestipend og ett års gratis NML-medlemskap. De tre beste oppgavene får dekket deltakelse på Norsk mediekonferanses gallamiddag, hvor hovedprisen vil annonseres og utdeles (avholdes annet hvert år). Prisvinner oppfordres sterkt til å forberede og holde en takketale. Prisen utdeles hvert andre år, og første gang på den norske medieforskerkonferansen i Bergen 2016.

Prisens formål
Norsk medieforskerlag ønsker med denne prisen både å inspirere masterstudenter som har påbegynt sitt masterarbeid innenfor fagfeltet, samt å oppmuntre studenter som har fullført sine masterarbeider til videre arbeid innenfor forskningsfeltet. Selv originale og kvalitativt gode masteroppgaver får svært sjeldent oppmerksomhet utover de lokale fagmiljøene de springer ut av, og medieforskerlagets masterpris er tenkt som et bidrag i så måte. Masterstudenters interessante bidrag til medievitenskapen skal løftes mer fram, og prisen er tenkt som et langsiktig bidrag til at slike arbeider blir mer allment kjent, både blant studenter og forskere, samt for allmennheten.

Nominasjon
Veiledere, sensorer og andre med førstehåndskjennskap til studentenes masterarbeider, inviteres til å nominere kandidater til NMLs masterpris. Alle ansatte innen høyere utdanning kan være med på å foreslå aktuelle kandidater, men forslagsstiller må altså ha inngående kjennskap til arbeidet for å kunne skrive nominasjonen (gjerne ut i fra en rolle som veileder, sensor eller tilsvarende kjennskap).
Prisen vil i 2022 bli gitt til arbeider som er ferdigstilt i løpet av perioden 15. oktober 2020 til 15. september 2022, og de oppgaver som nomineres må ha fått karakterene A eller B. Nomineringen sendes inn ved hjelp av et nettskjema på medieforskerlagets hjemmesider, og frist for nominering for kåringen i 2022 er 15. september 2022.

Omtalen av arbeidet skal ha et omfang på 1-3 sider.

Prosedyrer for utvelgelse
En vurderingskomité vil gjennomgå alle innsendte forslag og velge ut en vinner på bakgrunn av oppnådd karakter og kriterier som:
– graden av originalitet og selvstendighet i arbeidet
– bidraget til ny kunnskap og nyskapning innenfor feltet
– formidlingsevne og samfunnsrelevans

Det presiseres at vurderingskomitéen ikke vil kunne lese alle masterarbeidene, men likefullt skal gis tilgang til alle nominerte arbeider. Utvelgelsen vil foregå etter «nobelprisprinsippet», noe som innebærer at det er omtalen i innsendte nominasjoner som legges til grunn. Det er derfor viktig at det legges spesiell vekt på utarbeidelsen av denne beskrivelsen: Hva arbeidet dreier seg om og begrunne hvorfor dette arbeidet er et fremragende bidrag til norsk medieforskning. Juryen leser altså ikke alle innsendte oppgaver, men alle medlemmene i juryen vil lese vinnerbidraget.

Tidligere prisvinnere:

2016: Admira Bajrektarevic, UiB
2018: Guro Flaarønning, OsloMet
2020: Mathilde Spieler Palmers, UiO
2022: Jack Pocaluyko, UiOMedieforskerlagets formidlingspris


Medieforskerlagets formidlingspris tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsorden i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt.

Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut annet hvert år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Prisvinnere:
2004: Wenche Mühleisen, Universitetet i Oslo
2006: Anne Gjelsvik, NTNU
2008: Elisabeth Eide, Høgskolen i Oslo
2010: Helge Rønning, Universitetet i Oslo
2012: Elise Seip Tønnessen, UiA
2014: Jostein Gripsrud, UiB
2016: Kristin Skare Orgeret, HiOA
2018: Bente Kalsnes, OsloMet
2020: Gunn Enli, UiO
2022: Gunnar Iversen, Carleton UniversityMedieforskerlagets hederspris

Medieforskerlagets hederspris tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljø og i samfunnet for øvrig.

Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut annet hvert år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Prisvinnere:
2004: Svennik Høyer, Universitetet i Oslo
2006: Helge Østbye, Universitetet i Bergen
2008: Anita Werner, Universitetet i Oslo
2010: Hans Fredrik Dahl, Universitetet i Oslo
2012: Bjørn Sørenssen, NTNU
2014: Elisabeth Eide, OsloMet
2016: Sigurd Allern, UiO
2018: Knut Lundby, UiO
2020: Rune Ottosen, OsloMet
2022: Trine Syvertsen, UiO


Norsk medieforskerlags pris til beste artikkel

Prisen for beste vitenskapelige artikkel.

Medieforskerlaget introduserer i år en pris for beste vitenskapelige artikkel (norsk eller engelsk). Alle ordinære vitenskapelige artikler (fagfellebedømte) er mulige kandidater.

Artikkelen må være publisert etter foregående norske medieforskerkonferanse. Forfatteren eller minst en av forfatterne må være tilknyttet en norsk institusjon og/eller være norsk statsborger (må ha bidratt med minst 50 prosent).

Nominasjoner sendes inn ved å sende inn artikkel og begrunnelse for hvorfor denne bør nomineres. Artikler som nomineres for 2022 må være publisert etter Medieforskerkonferansen i Oslo/online (oktober 2020)

Prisvinnere:
2020: Magnus Hoem Iversen og Erik Knudsen
2022: Arnt Maasø og Hendrik Spilker

Nominer en kandidat i skjemaet under!

  Artikkelens tittel (obligatorisk)

  Artikkelens forfatter(e) (obligatorisk)

  Artikkelen ble publisert i følgende tidsskrift (obligatorisk)

  Årstall publisert (obligatorisk)

  Forslagsstillers navn (obligatorisk)

  Forslagsstillers E-post (obligatorisk)

  Hvorfor fortjener denne artikkelen prisen?

  Norsk medieforskerlags pris til beste masterarbeid 2022

  Innleveringsskjema
  Send inn din søknad her.
  Frist: 15. september 2022.

   Oppgavens tittel

   Forslagsstillers navn

   Masterstudents fornavn

   Masterstudents etternavn

   Forslagsstillers e-postadresse

   Forslagsstillers telefonnummer

   Når ble oppgaven levert?
   Prisen blir gitt til arbeider som er ferdigstilt i løpet av perioden 15. september 2020 til 15. september 2022.

   Karakter

   Oppgaven ble levert ved hvilken enhet/hvilket institutt?

   Beskrivelse av oppgaven og begrunnelse for nominasjonen
   NB: PDF- eller Word-dokument (.pdf, .doc, .docx), maks. 3 A4-sider, maks. filstørrelse: 20MB.

   Tast inn koden nedenfor
   captcha