Vedtekter

 
Vedtekter for Norsk medieforskerlag

§ 1 Navn
Lagets navn er Norsk medieforskerlag (NML).

§ 2 Formål
Norsk medieforskerlag har som formål å fremme forskning om medier og kommunikasjon innenfor ulike vitenskaplige disipliner og å utbre kjennskapen til forskningens resultater. Norsk medieforskerlag utgir Norsk medietidsskrift.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap kan etter søknad innvilges til personer som har forskning og/eller undervisning i mediefag på universitets- eller høgskolenivå som hovedbeskjeftigelse. Det samme gjelder personer som ikke lenger har slike stillinger, men som ønsker beholde den faglige kontakten gjennom laget. Masterstudenter i mediefag kan også innvilges medlemskap.

Spesielt interesserte som ikke oppfyller disse kravene, kan innvilges medlemskap etter en samlet vurdering av deres kvalifikasjoner.

Styret avgjør i hvert tilfelle søknader om nytt medlemskap og søknader om fortsatt medlemsskap etter overgang til annen virksomhet.

Medlemskontingenten kreves inn for hvert kalenderår, og for at medlemskapet skal være gyldig fortløpende, må kontingenten være betalt innen generalforsamlingen holdes. 

§ 4 Norsk medietidsskrift
Norsk medieforskerlag utgir Norsk medietidsskrift som vanligvis kommer med fire nr. i året. Tidsskriftet har en eller to ansvarlige redaktører og en bredt sammensatt redaksjon (jfr. § 7 a, b og c). Styret i Norsk medieforskerlag utpeker redaktøren(e). Redaktøren(e) har full redaksjonell frihet og har ansvar for å sette sammen redaksjonen. Tidsskriftet plikter ellers å holde styret i Norsk medieforskerlag løpende orientert om det redaksjonelle arbeidet og om den økonomiske situasjonen.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ.

Styret innkaller til generalforsamling en gang hvert år og med minst tre ukers skriftlig varsel til alle medlemmer. Om styret finner det hensiktsmessig, kan generalforsamlingen koples sammen med en konferanse eller et annet faglig arrangement.

Foruten å velge styre (se § 7) skal generalforsamlingen: a) velge to revisorer for en periode på 2 år av gangen. b) oppnevne valgkomite for en periode på 2 år av gangen. c) behandle det avgående styrets årsberetning og reviderte regnskap, herunder regnskap for Norsk medietidsskrift. d) avgjøre størrelsen på kontingenten. e) treffe beslutninger om eventuelle vedtektsendringer. f) orienteres om Norsk medietidsskrift. g) avgjøre eventuelle andre saker som styret legger fram.

Forslag under punktene e) og g) må være styret i hende minst to uker før generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Dersom et flertall av styremedlemmene eller minst 1/3 av medlemmene krever det, skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling. Innkallingsfrist og frist for innsending av forslag til endring av vedtekter er som for ordinær generalforsamling. Stemmerett har medlemmer som hadde stemmerett på siste ordinære generalforsamling.

§ 7 Styret
Styret har ansvaret for lagets drift mellom generalforsamlingene innenfor de retningslinjer som generalforsamlingen og vedtektene trekker opp.

Styret består av fire til seks medlemmer. Styret kan ta praktiske hensyn ved innkallingen. Styret kan forøvrig trekke varamedlemmene med i det løpende arbeidet etter skjønn. Hvis et styremedlem melder seg ut av laget eller av andre grunner ikke kan delta i styrearbeidet, kan de resterende styremedlemmer konstituere et varamedlem som medlem fram til generalforsamlingen. Styret og varamedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder. Styret konstituerer sekretær og kasserer på første styremøte etter Generalforsamling. Styret kan i tillegg konstituere en nestleder etter behov. Redaktør i NordMedia Network har fast observatørplass i styret.

Samme person skal ikke ha styreverv (også vara) i NML, og samtidig sitte i medietidsskriftets redaksjon.

Ved valg av såvel styre som varamedlemmer skal det legges vekt på følgende hensyn: a) Folk fra både universiteter og høgskoler bør være med. b) Begge kjønn bør være representert. c) Over tid bør det være representasjon fra forskjellige deler av landet. d) Styret må kunne ha jevnlige møter der mer enn halvparten av medlemmene kan delta.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret deltar i styrebehandlingen.

§ 8 Endringer i vedtektene
Beslutning om endring i vedtektene kan fattes på generalforsamlinger. jf. § 5 og § 6 Det kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmene skal være avgitt for vedtektsendringer dersom endringen skal være gyldig.

(Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 19. august 1977 i Orivesi Finland, endret på generalforsamlingene i Volda 10. august 1983; Fredrikstad 12. mai 1986; Bergen 9. juni 1988; Bergen 9. juni 1994; Lillehammer 13. mai 1997; Bodø 12. mai 1998; Bergen 7. mai 2001; Trondheim 21.10.2004; Lillehammer 30.10.2008; Stavanger 13.10.2022).