Gruppe 8: Visuell kultur

Gruppeledere: Nina Lager Vestberg og Sara Brinch, NTNU Arbeidsgruppa visuell kultur samler forskere som interesserer seg for bildets plass i kulturen. Visualitet, synets historie og blikkets betydning er blant de sentrale stikkordene for problemstillinger som tas opp i denne gruppa. Visuell kultur og visuelle studier er en tverrvitenskapelig møteplass for forskning som berører så vel kunst- som mediefeltet, og som …

Gruppe 7: Fiksjon

Gruppeleder: Anne Gjelsvik, NTNU Fiksjon er på frammarsj i mediebildet, ikke minst på grunn av den offentlige samtalen om fjernsynsserier. Hva særpreger mediefiksjoner, hva handler de om og hvordan kan de analyseres? Fiksjonsgruppen ønsker papers som analyserer verk (film, dataspill, fjernsyn mm) estetisk eller tematisk, såvel som teoretiske diskusjoner av for eksempel fortelling, estetikk, genre, adaptasjon og intermedialitet. Papers om …

Gruppe 6: Massemedias struktur og økonomi

Gruppeleder: Johan Roppen, HVO Økonomiske perspektiv har dei siste åra vorte stadig viktigare for alle deler av verksemda for alle typer media. Nye aktørar kjem inn på mediemarknaden ut frå eksplisitte økonomiske motiv og utfordrar dei etablerte aktørane si rolleforståing. Endringane reiser spørsmål som: Korleis blir mediedebatten påverka av utviklinga, korleis responderer medieinstitusjonane, korleis blir produksjonsvilkåra for redaksjonelt og kreativt …

Gruppe 5: Lokal, global og flerkulturell

Gruppeleder: Carol Azungi Dralenga, Vestforsk Gruppen tar imot teoretiske og empiriske bidrag som kritisk diskuterer ulike aspekter ved globalisering, internasjonalisering, og spenningene mellom de globale og de lokale nivåer i medier og kulturer. Sentrale begreper er etnisitet, rasisme, identitetsdannelse, annerledeshet og kulturkonflikt, kjønn og stereotypier, utenriksdekning og tredje verden. Teoretiske tilnærminger vil kunne være globaliseringsteorier, postkolonial teori, interkulturell kommunikasjon, utviklingskommunikasjon, …

Gruppe 4: Mediehistorie

Gruppeledere: Gunnar Iversen, NTNU og Ove Solum, UiO I denne gruppen vil temaene og problemstillingene knyttes til ulike mediehistoriske perspektiv: mediehistorieteori, mediehistoriske linjer og temaer eller mediehistoriske cases; eksempler fra ulike tidsrom og med ulike medier. Det er også ønskelig med temaer som er knyttet til konferansens overordnete tema. Aktuelle problemstillinger er: – Nyhetsinstitusjonens mediehistorie – Nyhetsinstitusjonen og film – …

Gruppe 3: Mediebruk og medieerfaring: Medienes publikum, bruk og erfaringer

Gruppeledere: Ingunn Hagen, NTNU, Elise Seip Tønnesen, UiA Den aktive brukeren står sentralt i medieforskningen. Nye medier setter brukeren i en ny posisjon. Studier av brukeraktivitet kan også aktualisere spørsmål om kultur og kontekst, om mediets og medietekstens egenart. Publikums og brukernes roller er i endring, og dette henger sammen med teknologiske og samfunnsmessige endringer. Brukergenerert innhold spiller en stadig …

Gruppe 2: Journalistikk og politisk kommunikasjon

Gruppeledere: Turid Øvrebø og Paul Bjerke HVO Journalistikkforskningen er i vekst. Den tar for seg journalistikk både som samfunnsfenomen, som profesjon/yrke og som tekst. Forskningsfeltet er bredt, og metodene er mangfoldige. En viktig tradisjon innenfor feltet grenser mot politisk kommunikasjon i videre forstand.  Arbeidsgruppa ønsker derfor velkommen alle papers som handler om “journalistikk” og alle som handler om «politisk kommunikasjon».

Gruppe 1: Digitale medier

Gruppeledere: Hendrik Storstein Spilker og Svein Høier, NTNU De siste tjue års framvekst av WWW har reist en rekke medievitenskaplige problemstillinger av både humanistisk og samfunnsvitenskapelig art. Gruppa «Digitale medier» er åpen for et mangfold av faglige perspektiver, men ønsker denne gangen særlig aktuelle og historiserende bidrag om utviklingen av Internett og WWW. Noen relevante stikkord for utviklingen så langt …

Fakta om Medieforskerkonferansen 2014

  Medieforskerkonferansen 2014 holdes 23.-24. oktober, i Trondheim   20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser – Medieforskerkonferansen 2014   For påmelding: http://www.ntnu.no/medieforsk2014   NTNU og Institutt for kunst- og medievitenskap står som arrangører, og konferansen foregår i sin helhet på Hotell Rica Nidelven i sentrum av byen.   1994 var året da norske avisredaksjoner fikk øynene opp for …

Nordic Gender and Media Forum

Velkommen til konferansen Nordic Gender and Media Forum på litteraturhuset i Bergen, onsdag 7. mai Fristen for early bird-pris er 1. april. På den fjerde verdenskonferansen for kvinner i Beijing i 1995 ble det opprettet en handlingsplan for å øke kvinners tilgang til og medvirkning i massemedier. Hva har hendt siden den gang? Dette spørsmålet er Nordisk kunnskapssenter for medie-og …