Referat fra Styremøte tirsdag 28.1.14

Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG

TIRSDAG 28.1.14 KL. 1000 PÅ SKYPE

Tilstede: Guri Hanem, Paul Bjerke, Håvard Vibeto, Lin Prøitz, (delvis Anne Hege Simonsen)

Forfall: Ragnhild Fjellro, Ragnhild Mølster

DAGSORDEN

 1. Innkalling og dagsorden godkjent.
 2. Godkjent referat fra styremøtet i desember
 3. Norsk medietidsskrift. Guri orienterte. NFR har ikke fått på plass ny støtteordning når abonnementsinntekter forsvinner med OA. NFR vil ha en konsortium-modell (tidligst fra 2016): 50% fra nfr, 50% må dekkes annenstedsfra. Endring av forlag må gjøres innen 2 måneder. NFR vedtatt at de bare vil støtte open acces tidsskrift. Ingen modell lagt fram for hvordan tidsskriftet skal kompensere for inntektsbortfall som følge av konsortiummodellen. I generalforsamlingen forutsatte NML at vi må ha en slik modell for å kunne gå for en slik open access løsning som i praksis betyr forfatterbetaling. Vi har vedtatt å gå for open acces fra 1 januar 2015. Vi har ikke finansiering til å gjøre dette.

Abonnementsløsning er én foreslått mulighet. Vi følger vår plan om open access og ren elektronisk publisering i 2015. Mulige finanseringer i 2015: Vi opprettholder kontingenten i NML som kan finansiere tidsskriftet. Tære på egne oppsparte midler? Evt NFR sin støtteordning for digital publisering, forutsatt at dette er en midlertidig løsning.

Forslag: Paul tar kontakt med Sten må avklare med NFR: a) om de regner med at dette er på plass i 2016 og om b) det finnes muligheter for overgangsstøtte. Må også legge dette fram for generalforsamlingen om det er grunnlag for å finansiere tidsskriftet med overgangsløsninger. Universitetsforlaget – kan vi eventuelt diskutere om avtale kan forlenges med ett år. Vi satser på digital publisering fra 1 januar 2015, men vi forsøker å unngå utsettelse av open access. Vi må ha avklarte forslag innen én måned pga søknadsfrist 1 april for å få midler.

 1. Høringer: liten endring i regelverket i forskrift om audiovisuelle produksjoner. Håvard sjekker om det er noe vi skal mene om dette.

a) Forskrift om Audiovisuelle produksjoner

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing—endringer-i-forskrift-om-tilsku.html?id=748275

 1. Norsk medieforskerkonferanse 2014
  1. Grupper: Innkommet forslag fra Karl-Erik Grimstad__? Passer innenfor eksisterende journalistikkgruppa. Trond Idås har forslag om krisejournalistikk-gruppe. Ber Trond om å komme med forslag til deltagere til en konkret gruppe. om «krisejournalistikk».
  2. Priser: medieforskerlagets mediepris og formidlingspris: husk kjønnsbalanse
  3. annet
  4. Medieforskerlagets framtid (ingen diskusjon nå)
   1. Arrangement knyttet til mediedagene i Bergen?
   2. Elektronisk arkiv (ingen diskusjon)
   3. Reiseregning og diett (ingen diskusjon)
   4. RAM har laget en Facebook gruppe. Eventuelt samarbeid? Anne Hege har vært i kontakt med ham før. RAM har bedt om møte. Anne Hege og Paul møter.