REFERAT FRA STYREMØTE, 4.12.13

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG

ONSDAG 4.12 KL. 1000 PÅ SKYPE

Tilstede: Paul, Anne Hege, Ragnhild Fjellro, Ragnhild Mølster, Håvard, Ragnhild, Guri, Lin

 1. Innkalling og dagsorden godkjent
 2.  Referat gjennomgått og godkjent fra styremøtet i oktober
 3. Norsk medietidsskrift:
  1. Mye aktivitet (Ragnhild orienterer og refererer senere fra møtet som skal være seinere i dag)
  2. Oppfølging av nordisk samarbeid/ Nordmedia 2015
   1. Nordmedia 2015: Anne Hege orienterte fra møtet med de nordiske medieforskerforeningene, København 22. november 2013. Gjenstand for diskusjon: Divisjonsstruktur; Tema (media presence & mobile modernity), Styret er fornøyd med tema slik det ser ut nå. Vi ber om å få tilsendt evaluering og oppsummering fra den norske arrangementskomiteen.
   2. Nordisk samarbeid: en runde på state of the art: Hvor vi står og hvor vi går.. Temaer fra hva som ble diskutert: For å ha et nordisk samarbeid må de nasjonale lagene være sterke; hvordan kan vi bidra til å stimulere medieforskningen; mer aktive på ting som angår alle nordiske land ifht forskning; være mer synlig for hverandre; Nordicom bør kunne brukes mer aktivt; hva tenker vi Nordicom skal gjøre for oss; involvere Nordicom på de ulike konferansene; lage nordisk utstilling på konferanser; Nordicom kan ha forlagsrolle for de nordiske tidsskriftene; Jobbe forskningspolitisk; Stimulere til et nordisk forskningsprogram/prosjekt via initiering; Fremmet forslag om å invitere de andre lederne fra de andre nordiske medieforskerlagene til Trondheim. Vi kommer tilbake til betaling og eventuelle refusjon av utlegg for disse.
   3. Sosiale medier: større aktivitet på Facebook etter at Ragnhild har tatt grep

 

 1. Medieforskerlagets framtid
  1. Styret støtter forslag om vedtektsendring: ”Medlemskap kan etter søknad innvilges til personer som har forskning og/eller undervisning i mediefag på universitets- eller høgskolenivå som hovedbeskjeftigelse og til personer med mastergrad/hovedfag e.l. i medievitenskap”. Det vil si, generell åpning for medlemskap for medievitere. NB: Endrer ikke innretning på NMLs arbeid.
  2. Arrangement knyttet til Nordiske mediedager i Bergen: Ragnhild tar kontakt med Kristine Jørgensen og diskuterer forslag om å arrangere et forskningsforedrag/ seminar som varer 1 time som NML har ansvar for i samråd med arrangementskomiteen.

2. Elektronisk arkiv – utsettes

3. Norsk medieforskerkonferanse 2014 – ja fra alle forespurte keynotes. Søknader sendt ut. Skrevet call for tidsskriftet, nettside planlegges

  1. Grupper – gruppeledere har fått epost om de vil fortsette
  2. Priser ­ – skriv til nominering må sendes ut etter jul. Paul finner listen over tidligere nominerte og vinnere.
  3. Annet
  4. Eventuelt
   1. Endring i pressestøtteordningen: som handler om å endre opplagsgrensen om hvem som kan få pressestøtte. Diskusjon utsettes.
   2. Dato for NML-møter neste vår: siste tirsdag i hver måned klokka 10
   3. Reiseregning og diett: ulike praksiser. Må avklares med styret om hvordan vi skal forholde oss til det. Diskuteres videre på neste møte