REFERAT FRA STYREMØTE 29.10.13

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSKE MEDIEFORSKERLAG

TIRSDAG 29. OKTOBER KL. 1000 PÅ SKYPE

Til stede: Paul, Lin, Ragnhild M, Ragnhild F, Guri, Håvard

Forfall: Anne Hege (vara forhindret)

 1. Godkjenne innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 1. Godkjenne referat fra styremøtet i september

Referat godkjent

Elektronisk arkiv: Hilde og Anne Hege har avtalt en dag.

Håvard: søknad om refusjon til reiseutgifter må inn.

 1. Norsk medieforskerkonferanse 2014

Guri har forberedt søknad om midler til konferansen. Blant annet Fritt ord (1 november). Har sendt ut forespørsler til keynotes og fått positive svar

 1. Gruppestruktur: Gruppestruktur er NMLs ansvar. I Kristiansand var det åtte grupper. Retningslinjer vedtatt tidligere i år. Hensikten er at det operative ansvaret skal ligge hos den lokale arrangøren.
 2. Gruppeledere: Arrangementskomiteen tar kontakt med gruppeledere og hører om de vil fortsette å være gruppeledere. NML ønsker å få gjenopprette fiksjonsgruppa og etablere en ny gruppe for spillforskere. Vi spør potensielle gruppeledere til fiksjon- og spillgruppene. Styret sender ut en henvendelse der medlemmene får anledning til å søke om å opprette nye grupper. Den formelle henvendelsen av de eksisterende gruppeledere, tas av arrangementskomiteen i Trondheim.
 3. Nordisk konferanse 2015

22 November – første nordiske møte om den nordiske konferansen i København i 2015. Lederne for alle nordiske medieforskerforeninger er innkalt samtidig. Det vil blant annet være et oppfølgingsmøte av møtet som var i Oslo i august. Oppsummeringen etter Nordmedia 2013 var at deltakere i all hovedsak var fornøyd med gruppene og det sosiale. Mange var fornøyd med panelene innenfor de enkelte gruppene.

Innspill til arrangører til den Nordiske mediekonferansekomiteen:

hva slags type Nordisk samarbeid kan vi tenke oss framover (Paul)

Det nordiske konferansene har en tendens til å bli angloamerikansk orientert. Et poeng å få opp keynoter som er ikke-angloamerikansk orientert.

 1. Medlemskriterier for NML i framtida

Vi diskuterte medlemskriterier med utgangspunkt i Pauls notat av oktober 2013.

Dette må blant annet diskuteres i forhold til prosessen med at open access implementeres. Diskusjon peker i retning av å beholde forskningsinnretningen, men å åpne noe på medlemskriteriene. Ingen konklusjon her. Dette må jobbes videre med.

 1. Høringer: forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Fristen for å mene noe er

 1. Vi spør Hallvard Moe om han kan lese gjennom Forslag om omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting og innføring av en ny støtteordning for minoritetsmedier og se om NML skal mene noe om dette.
 2. Håvard ser på endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter
 3. Anne Hege og Paul ser på forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk og endring av støtteordning for minoritetsmedier.
 4. Eventuelt

Ragnhild informerer om forlag: Forlagene ønsker seg løsninger for å utnytte at man er på en digital plattform.

Styret avventer hva som skjer.