Referat NML styremøte 16.02.2016

Tilstede: Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent)

Dagsorden styremøte 15.02.2016

1. Innkalling godkjent

2. Referat godkjent

3. Medieforskerkonferansen 2016
Konferansens nettsider er straks operative, og lagets medlemmer vil snart kunne finne all nødvendig informasjon om konferansen på nettsidene. Sidene vil suppleres når det gjelder informasjon om lagets tre priser. Lanseringen av nettsidene avventes til betalingsløsning og påmeldingsfunksjonalitet er ordnet. Konferansen har ellers nå fått innvilget støtte fra RAM, og mye av finansieringen er dermed på plass. Det jobbes videre med underholdningsinnslag.

4. Hvordan gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover

a) Det utformede velkomstbrevet fikk positiv respons og tas i bruk. Hjemmesidens funksjonalietet er nå endret, slik at alle i styret får epost når nye medlemmer melder seg inn.

b) Styret vil nå sende ut informasjon om nominering til lagets tre priser, informasjon som i første omgang går til utvalgte kontaktpersoner ved de ulike institusjonene. Lin P. har hovedansvar for utsending/ delegering.

c). Opprettelse av nyhetsbrev og bruk av vit.ass opp mot nyhetsbrev ble diskutert. Lin P. utformer en betenkning om innhold i nyhetsbrev og utformer tilsvarende en viss mal når det gjelder oppsett.

5. Tre piloter med hensyn til websider ble diskutert og leder tar med seg kommentarer til designer for videre justeringer.

6. Forslag om gratis medlemskap ble diskutert, særlig med hensyn til mulige effekt versus utgift. Det ble uttrykt en viss skepsis og saken vil bli tatt opp på nytt ved en senere anledning.

7. Eventuelt