Referat NML styremøte fredag 15.01.16

Tilstede: Lin Prøitz, Paul Bjerke, Håvard Vibeto, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent)

Dagsorden styremøte 10.11.2015

1. Godkjenne innkalling

Godkjent uten forandringer

2. Godkjenne referat

Godkjent uten forandringer

3. Medieforskerkonferansen 2016

Ragnhild Mølster informerte: Fellesmail til lagets medlemmer om konferansens dato (20 og 21 oktober) er på trappene, og hjemmeside for konferansen (og informasjon om denne) vil publiseres i løpet av januar.  Mye av konferansens budsjett er nå dekket gjennom tildelinger, men fortsatt avventes svar på to søknader. Gruppeledere på konferansen har fått en snarlig frist for å levere oppdaterte gruppetekster, og frist for innsending av abstract til arbeidsgrupper vil settes til 1. april omtrent. Tre key notes er nå på plass.

4. Hvordan gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover

a)    Spre informasjon om Pris til beste master

Informasjon om denne prisen vil spres via lagets hjemmesider og via konferansens hjemmeside. I tillegg vil styret ta direkte kontakt med representanter for aktuelle studiesteder (en liste over kontaktpersoner vil distribueres innad i styret).

b)    Leie inn vit. ass for oppdatering av nye websider

Det gjenstår å inngå en slik avtale, Ragnhild M. følger opp saken.

c. Anbud på nye websider

Styret diskuterte det innhentede anbudet på utforming av nye websider. Anbudet oppfattes som relevant, og vil tas videre av Lin Prøitz. Styret avholdt en workshop rundt utforming av nye websider i annen del av styremøtet (mer informasjon under pkt 9)

d. Økonomiske konsekvenser av innføring av gratis medlemskap første år for nye medlemmer

Håvard Vibeto informerte om økonomiske konsekvenser for et slikt gratisår for nye medlemmer. Styret opplever det som om det er gjennomførbart økonomisk sett.

5. Nordisk samarbeid mellom medieforskerlagene

Lin Prøitz informerte om etableringen og videreføringen av samarbeidet mellom medieforskerlaget og nordiske søsterorganisasjoner. Styret fikk et innblikk i likheter og forskjeller med hensyn til medlemstall, økonomi og virksomhet. Et nytt møte i mars vil avholdes.

6. Høringer

Det ble bestemt at Paul Bjerke skriver en kort høringsuttalelse til høringen «Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

7. Datoer for vårens styremøter

Det vil avholdes Skype-møter 16 februar, 15 mars, 19 april, 9 mai og 14 juni denne våren.

8. Eventuelt

– Styret ønsker å få noe mer informasjon om brukertallene for NMT etter omleggingen til Open Access

– Styret tok en gjennomgang av medlemfordeler, og må oppdatere hjemmesidene på dette punktet

– Styret gikk inn for å lage en medlemskopp, en design-kopp som vil være gratis

9. Workshop rundt nye websider

Styret diskuterte hvilken informasjon som bør prioriteres høyest på lagets hjemmesider, og hva som er viktig i ny utforming. Styret konfererte i fellesskap med andre sammenlignbare hjemmesider, og Lin Prøitz vil ta med disse diskusjonene videre til web-designer. Styrets hovedmål er en oppdatert hjemmeside, både med hensyn til å presentere oppdatert informasjon og med hensyn til å oppnå en oppdatert design. Bruk av vit.ass og innleiing av webdesigner vil forhåpentligvis nettopp resultere i dette.