Referat NML styremøte tirsdag 15. desember 2015

Tilstede: Håvard Vibeto, Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (referent)

Dagsorden styremøte 15.12.2015

1. Innkalling godkjent

2. Referat godkjent

3. Medieforskerkonferansen 2016

  • Ragnhild Mølster forklarte status for neste års konferanse: med hensyn til key notes (2 bekreftede og 1 forespurt), finansiering (tildeling fra NFR og Fritt ord er innvilget, RAM og Universitetsfondet omsøkes), arbeidsgrupper (en del gruppeledere er under utskifting, men pr. i dag består gruppene fra sist).
  • Styret har fått et forslag om opprettelse av ny arbeidsgruppe på konferansen, med medier og kjønn som tema, og styret vedtok å opprette denne gruppa for konferansen i 2016
  • Informasjon om konferansen skal nå spres gjennom lagets informasjonskanaler

4. Hvordan gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover

  • Retningslinjer for «Pris til beste masteroppgave» ble vedtatt og kan nå spres gjennom lagets informasjonskanaler
  • Styret fattet prinsippvedtak om å få utarbeidet nye websider, samt å sette av midler (inntil kr 10.000) for innholdsproduksjon (hjemmesider, facebook, nyhetsbrev) av vit. ass. Leder tar med innspill og kommentarer rundt foreløpig hjemmeside-forslag fra EDNY media, og forhører seg om ny ønsket løsning kan leveres innenfor tiltenkt kostnadsramme.
  • Styret ønsker bedre oversikt over kostnader forbundet med eventuell innføring av gratis medlemskap første året, og det tas derfor en gjennomgang av kostnader før eventuelt vedtak

5. Nordisk samarbeid mellom medieforskerlagene

  • Orientering fra Nordicom-møte 12 november (møte mellom ledere for de nordiske medieforskerlagene) utsettes til neste møte