Referat styremøte 15. september 2015

Til stede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Roswitha Skare, Lisbeth Morlandstø (vara for Paul Bjerke), Håvard Vibeto, Svein Høier (referent).

1. Innkalling ble godkjent

2. Referat fra generalforsamling 2015 ble godkjent.

Styremedlemmer som ikke deltok på generalforsamling ble orientert tema som ble tatt opp av medlemmer, og hvilke av disse sakene og synspunktene som styret ønsker å gå videre med.

3. Det nye styret ble konstituert, og består nå av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Lin Prøitz, leder

Ragnhild Mølster, nestleder

Roswitha Skare, styremedlem

Håvard Vibeto, kasserer

Paul Bjerke, styremedlem

Brita Ytre-Arne, styremedlem (permisjon)

Svein Høier, sektretær

Lisbeth Morlandstø, vara

Ragnhild Fjellro, vara

Anders Fagerjord, vara

4. Oppsummering fra Nordmedia 2015, København.

Konferansen ble oppsummert som både interessant og organisatorisk velfungerende, og deltagende styremedlemmer trakk fram at de fikk et godt inntrykk av pågående medieforskning i Norden.

5. Medieforskerkonferansen 2016

Medieforskerkonferansen 2016 er fortsatt under utarbeidelse, men budsjett, tema og prioriterte keynotes er nå konkretisert av arrangementskomiteen. Styret diskuterte eventuelle opprettelser og nedleggelser av arbeidsgrupper i forhold til sist konferanseavholdelse i Trondheim, og arrangementskomiteen vil arbeide videre med saken og spille inn endringsforslag for gruppesammensetning til styret.
Arrangementskomiteens budsjett søkes dekket inn fra  søknader om støtte fra Fritt Ord, Rådet for anvendt medieforskning (RAM), Forskningsrådet, Bergen universitetsfond og egenfinansiering (UiB).

6. Fortsette arbeidet med å gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover
a) Pris til beste masteroppgave ble vedtatt på generalforsamlingen. Spesifiseringer av retningslinjer ble etterspurt, og styret vil arbeide videre med dette.
b) Det ble diskutert hvorvidt det bør settes av midler til produksjon av nye websider. Styret ønsker særlig at det skal være enkle måter å opprette medlemskap på gjennom nettsidene, og det ble diskutert om disse sidene kunne knyttes tettere til Facebook-gruppa.

c) Styrets arbeid med å opprette rabattordninger for medlemmer har hatt liten framdrift så langt, og styret vurderer nå å øke attraktiviteten gjennom andre strategier.

7. Styret ble orientert om møtet mellom nordiske medieforskerorganisasjoner på NordMedia-konferansen i København.

Dette var et oppstartsmøte for å initiere tettere samarbeid, og møtet var vellykket i så måte. Områder og samarbeidsformer vil konkretiseres i det videre arbeidet.

Ingen eventueltsaker