Referat styremøte 3. februar, 2015

Sted: Oslo, Pilestredet 46

Til stede: Linn Prøitz, Paul Bjerke, Ragnhild Fjellro, Anne Hege Simonsen, Guri Hanem, Ragnhild Mølster og Svein Høier (referent)

1. Styret godkjente innkalling

2. Styret godkjente referat fra sist møte

3. Medieforskerkonferansen 2016 (Bergen)

Det er avklart at Medieforskerkonferansen i 2016 skal foregå i Bergen, og styret diskuterte hvordan det i tiden framover vil måtte gjøres endel videre avklaringer rundt økonomi, tema, gruppestruktur, inviterte gjester med mer. Noen viktige moment som styret vil ta tak i framover er:

– Sette konferansetidspunkt i samarbeid med arrangører

– Søke midler i samarbeid med arrangørene i Bergen

– Bidra med en erfaringsoverføring fra Medieforskerkonferansen i Trondheim 2014

– Definere gruppestruktur (altså divisjonsstruktur)

Arrangører i Bergen vil på sin side ha ansvaret for saker av mer praktisk eller programmessig karakter, slik som konferanselokaler, påmeldingssystem, konferansetema, key notes, eventuelle tematiske debattpanel med mer.

4a.  Diskusjon: Hvordan gjøre medlemskapet attraktivt framover?

 Styret vurderte følgende områder som aktuelle, og diskuterte gjennomføringsmåter for disse:

– Styret diskuterte hvilke grep som kan gjøres for å opprettholde og styrke medieforskerkonferansens relevans og attraktivitet. Utvidet samarbeid rundt priser framstår som et mulig tiltak

– Styret ønsker å få avtalt rabatter for medieforskerlagets medlemmer innenfor relevante områder som abonnement på utenlandske tidsskrifter, norske nettaviser, festivaler med mer. I første omgang opparbeides det en forslagsliste, som vil danne utgangspunkt for å forsøksvis inngå avtaler med de foreslåtte aktørene

– Styret ønsker også å øke bruken av lagets hjemmesider, og diskuterte kort om muligheter og strategier for å få til dette

– Styret vil i tiden framover vurdere å engasjere seg mer politisk i forhold til lagets interesseområder, særlig når det gjelder forskningsrelaterte spørsmål som for eksempel finansieringsordninger for medieforskning. Dette kan være viktig for at laget oppleves som relevant, både sett innenifra og utenifra

4b. Diskusjon: Innføring av pris til yngre fremragende medieforsker

– Styret ønsker å innføre en ny pris for å rekruttere ferdige masterstudenter til medieforskningen og laget. Det planlegges at tre studenter vil nomineres til denne prisen, og vil alle delta ved utdelingen som vil foregå på medieforskerkonferansen. Prisen vil være en pengepris i form av et stipend.

Eventuelt-saker:

5. Bruken av overskuddet fra NMT i 2014

Styret anbefaler at noen midler settes av til redesign av tidsskriftets nettsider innunder Idunn. Bruken av et videre overskudd utover dette blir delegert til redaktøren for NMT

6. Høringsuttalelse om endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Styret delegerte arbeidet med en uttalelse til Håvard Vibeto og Svein Høier. Vibeto og Høier tar opp saken med filmfaglige miljøer i Lillehammer (Håvard) og ved NTNU (Svein), eventuelt også med enkeltforskere i Oslo og Bergen, med sikte på å komme med en uttalelse fra NML innen fristen 23. februar.