Medieforskerkonferansen: Frist for abstracts er utsatt til 9. mai

Fristen for å sende inn abstract til Medieforskerkonferansen i Trondheim er utsatt til 9. mai 2014. Abstracts kan leveres digitalt.

Krav til abstract:

En kort redegjørelse for hva paperet skal handle om, teoretiske perspektiv osv. (150 – 200 ord). Inneholder tittel på paperet.

Du får beskjed om abstract er akseptert innen 15. mai 2014. Fristen for å sende inn paper er 15. september 2014. Et konferansepaper kan være utkast til en vitenskapelig artikkel, et utkast til et avhandlingskapittel eller en prosjektbeskrivelse. Arbeid som allerede er publisert skal ikke framlegges i arbeidsgruppene. Paperet bør være på 10 – 15 sider, og skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Send inn abstract digitalt her