REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 24.09.13.

TIRSDAG 24.9 KL. 1000 PÅ SKYPE

 

Tilstede: Håvard, Paul, Anders (vara for Lin), Anne-Hege, Guri og Ragnhild F. (referent)

 

DAGSORDEN:

 

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne referat fra styremøtet i august
  3. Norsk medietidsskrift
  4. Medieforskerlagets framtid
  5. Elektronisk arkiv
  6. Oppfølging av nordisk samarbeid
  7. Norsk medieforskerkonferanse 2014
  8. Eventuelt

1.  Innkalling og dagsorden godkjent

 

2. Referat fra styremøtet i august godkjent med følgende kommentarer:

 

Til punkt 4: Paul snakket med Steen. Redaksjon tar hovedansvar for hvordan tidsskriftet skal se ut og forhandlingene med mulige utgivere.

 

Til punkt 6: Oppfølging av nordisk samarbeid er ikke gjort. Ragnhild M. og Paul legger seg flate, og lover å få gjort det til neste møte.

 

Til punkt 7:  Arrangementskomiteen i Trondheim sender søknad til Norges Forskningsråd innen søknadsfristen 16. oktober 2013. Medieforskerlaget sender søknad til RAM innen 1. oktober 2013.

 

Ragnhild legger ut påminnelse på NMLs nettsider og FB-sider om søknadsfrist til RAM.

 

Blomster til Hilde Kristin er ikke ordnet. Anne Hege gjør det.

 

Med disse merknadene godkjennes referatet, og Ragnhild F. legger det ut når det kommer ferdig redigert fra Paul.

 

3. Norsk medietidsskrift

 

Det skal nå avgjøres hva slags publiserings- og utformingsløsning tidsskriftet skal ha. Denne diskusjonen må medietidsskriftet starte, og den starter de i dag. Steen skal da nedsette et engere utvalg som skal bestå av redaktør og redaksjonssekretær, i tillegg til en representant fra styret. Ønsket om en slik representant er begrunnet i 1. at dette er styrets tidsskrift, så de må ta alle overordnede veivalg, 2) legitimitet og 3) kommunikasjon mellom redaksjon og styre.

 

Ragnhild F. og Guri melder seg som villige representanter. Ragnhild blir styrets representant, Guri blir vara. Da vil det av og til bli naturlig å innkalle styrets vara.

4. Elektronisk arkiv

 

Anne Hege har nyere dokumenter, men sitter også på noen permer fra Harald. I tillegg finnes det noe hos Hilde Arntsen. Anne Hege tar et møte med Hilde, og skaffer seg bedre oversikt over hav som finnes. Hvis det viser seg å være mye er det forslag om å hyre inn en stud.ass. som kan digitalisere det.

 

Arkivet bør være både på styrets nettsider, og arkivert på papir i permer, i tilfelle brann/hacking.

 

Anne Hege tar ansvar for å rydde opp i det digitale arkivet i løpet av høsten, og ordne en arkiveringsarkitektur som fungerer.

 

5. Oppfølging av nordisk samarbeid

 

Ragnhild M. og Paul lover å ta hånd om dette til neste møte.

 

6. Norsk medieforskerkonferanse 2014

 

Guri informerer. Arbeidet er i gang. Datoen er satt (23. – 24. oktober 2014). Her er det tatt hensyn til andre store konferanser som kan ta oppmerksomheten vekk fra denne, og avvikling av høstferie. Ulike muligheter for hotell er gjennomgått, og man har landet på Hotell Nidelven.

 

Tema: 20 år med www. Perspektiver på materielle og immaterielle konsekvenser.

 

Keynote-speakers: Ennå ikke tatt kontakt med noen.

 

Diskusjon om tema:

Viktig med tema alle har et forhold til.

 

Alle ni divisjoner må oppfatte det som relevant. Disse er digitale medier, journalistikk og politisk kommunikasjon, mediebruk og medieerfaring, mediehistorie, lokalt/global/flerkulturell, massemedia, struktur og økonomi, fiksjon (her må det rekrutteres en leder), visuell kultur og multiplattform-medier. Enighet om at konferansens tema er relevant for samtlige divisjoner.

 

Usikkerhet knyttes til undertittelen, og formuleringen av denne: Finne noe mer tabloid (Den digitale tidsalderens … )? Hva betyr perspektiver på konsekvenser? Medieøkologi, mediearkeologi og medieestetikk – dette er sentrale temaer.

 

Keynotes: Viktig å finne dem som treffer bredt, er flinke til å snakke og sier noe folk ikke har hørt før.

 

Konklusjon: Dette virker lovende. Styret gir sin tilslutning til tenkningen. Ragnhild F. legger ut en melding om datoene, men vi drøyer litt med tema til vi har en tittel klar.

 

7. Eventuelt

Håvard vil påpeke at om noen har noen reiseutgifter. De må sendes inn.

 

Angående rapport som bare én revisor skal skrive under: Rune har sendt det til Håvard for ny signering, men det er ikke komet i retur ennå. Skal purres opp.

 

8. Medieforskerlagets framtid

 

Skal MFL bestå? Vi må ta stilling til spørsmålet om vi skal gjøre noe vesentlig annerledes når det økonomiske samrøret med Medietidsskriftet avsluttes:

 

1. Skal vi leve videre under de nye betingelsene er vi avhengige av å ha en nettside eller FB-side som er levende – som kan være det som binder delene sammen. Nettsida må stå i nær sammenheng med tidsskriftet. Er det riktig å tenke sånn, og hvordan skal det være? Der finnes det mange løsninger, alt avhenger av ressurser.

 

2. Hvem skal organisasjonen være for? I dag er vi en medieforskerorganisasjon. Kan man tenke seg at man er en organisasjon for dem som er utdannet medievitere? Det vil gi et bredere medlemsgrunnlag. Medlemstallet har de siste årene stått stille, men antall medievitere har økt.

 

Paul snakket med Lars Nyre om dette, og da var det spørsmål om å knytte noen av våre aktiviteter til Mediedagene i Bergen. Det vil være for mye å flytte konferansen, men en mulighet er å arrangere et seminar eller lignende.

 

3. Utvidelse av medlemskriteriene?

Til neste møte forbereder Paul et notat som utgangspunkt for en videre diskusjon om dette. Den store diskusjonen tas etter jul , i et fysisk møte.