Referat fra STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 27.08.13.

TIRSDAG 27.8 KL. 1000 PÅ SKYPE

Tilstede: Anne Hege Simonsen, Paul Bjerke, Håvard Vibeto, Guri Hanem, Ragnhild Mølster, Ragnhild Fjellro, lin prøitz

DAGSORDEN

 1. innkalling og dagsorden – godkjent
 2. Referat fra styremøtet 19. juni – godkjent
 3. Konstituering av styret – Konstituering av styret:
  Leder: Paul
  Sekretær: Lin
  Nestleder: Anne Hege
  Medlemsansvarlig: Guri
  Kasserer: Håvard
  Informasjonssjef: Ragnhild Fjellro
 4. Oppfølging av generalforsamling 2013
  A. Formaliteter: de som ble valgt til å skrive under protokollen, må få tilsendt protokollen
  Revisor: I vedtektene står det: Generalforsamling velger to revisorer. Det står ikke at regnskapet skal godkjennes av begge. Én revisors signatur er tilstrekkelig. Vi tar dette opp ved valgkomiteen før neste generalforsamling.
  Open access-rapporten –  Styret i medieforskerlaget og redaksjonen i NMT har fått fullmakt med hvordan tidsskriftet skal utformes og som et digitalt OA-tidsskrift.B. Redaksjonen i NMT tar ansvar for forhandlinger med forlag om videre utgivelse av Norsk medietidsskrift. Styret stiller etter behov. Behovet kan defineres av begge parter. De endelige beslutningene tas av Styret.

  C. Hvordan skal medieforskerlaget tilpasse seg den nye virkeligheten –  Sak utsettes til neste møte.

 5. Nordisk konferanse 2013. Anne Hege oppsummerer: svært gode tilbakemeldinger. Erfaringsoverføringer: konferanse-paper håndteringssystem, konferanse-app på mobil. Anne Hege kan tas kontakt med i forbindelse med erfaringsoverføringer.
 6. Oppfølging av nordisk samarbeid: Paul Bjerke og Ragnhild Mølster orienterer: Ønske om å koble våre fem nordiske organisasjoner med den nordiske konferansen i København om to år. Alle var for et nærmere samarbeid. Ragnhild og Paul lager referat fra møtet.
 7. Norsk medieforskerkonferanse 2014 – Håvard orienterte fra Tore Lund Larsen/ NFR. Søknader må iverksettes. Lokale arrangementskomiteen skal møtes denne uken. Søknader skal arkiveres og er en oppgave for informasjonssjefen Ragnhild Fjellro.
 8. Plan for styremøter i høst: siste tirsdagene i måneden klokka ti. Forslag til å finne et analogt styremøte.
 9. Eventuelt: blomster til Hilde Kristin