Framtida for Norsk medietidsskrift

På Norsk medieforskerlags generalforsamling i Kristiansand i oktober 2012 ønsker styret en prinsippdiskusjon om hvordan Norsk medietidsskrift bør publiseres og finansieres i framtida.

Siden NMT 1/2004 er det Universitetsforlaget som utgir NMT for Norsk medieforskerlag. Tidsskriftet publiseres også på forlagets tidsskriftbase Idunn.no. I de siste årene er det lagt ned betydelig arbeid fra redaksjonen og fra forlagets side i å kvalitetssikre det redaksjonelle arbeidet. Fagfellevurdering sikrer den vitenskapelige kvaliteten. Dette har gitt resultater i form av et godt tidsskrift for det norske medieforskerfellesskapet. Medieforskerlaget har også investert i et nytt intranettsystem for redaksjonens arbeid med artiklene.

Tidsskriftet mottar publiseringsstøtte fra Norges Forskningsråd og Medietilsynet/Rådet for anvendt medieforskning (RAM), i tillegg til abonnementsinntekter. RAM tildeler støtte for ett år av gangen, og for 2012 er støtten kr. 100.000. Forskningsrådet har i de siste årene endret i støtten til vitenskapelige tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap. Dette innebærer at støtten til Norsk medietidsskrift er blitt redusert fra 170 000,- for 2011 til 128 000,- for 2012. Driften av tidsskriftet må allerede nå legges noe om, for å være innenfor de nye økonomiske rammene.

Ved omleggingen av trykkestøtten og beregningsgrunnlaget for støtte til vitenskapelige tidsskrift signaliserte Forskningsrådet at de ønsker at tidsskriftene de støtter vurderer en overgang til ren elektronisk publisering. For perioden 2010–2013 har det vært mulig å søke støtte til papirbaserte tidsskrift som ønsker å gå over til elektronisk publisering. Det har også vært mulig å søke støtte til Open Access tidsskrift spesielt. Forskningsrådet arbeider nå med utvikling av nye modeller for støtte til elektronisk publisering. Universitetsforlaget og vi i styret i Norsk medieforskerlag følger spent med på signaler om dette.

Den reduserte støtten til publisering på papir, kombinert med satsingen på elektronisk publisering videre framover, gjør framtida for NMT som papirtidsskrift etter 2014 svært usikker. Generalforsamlingen i Norsk medieforskerlag bør derfor nå diskutere noen viktige veivalg. Bør tidsskriftet gå over til ren nettpublisering, slik de nye føringene fra Norges Forskningsråd legger opp til? Det er ulike modeller for nettpublisering, enten vi velger å huse tidsskriftet i et forlag, publisere som Open Access, eller andre alternativer. Hva ønsker medlemmene, hva er ønskelig i en stadig mer elektronisk forskerhverdag, og hva er ønskelig i lys av debatten om allmennhetens tilgang til forskningsresultater? Hvordan kan vi sikre stabil finansiering, høy vitenskapelig kvalitet og profesjonell drift hvis tidsskriftet publiseres med fri tilgang? Hvilke premisser bør vi legge for et eventuelt videre samarbeid med Universitetsforlaget om publisering gjennom tidsskriftbasen Idunn.no?