REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 27.08.2013

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 27.08.2013

TILSTEDE: PAUL, GURI, HÅVARD, ANNE HEGE, GURI, RAGNHILD F., RAGNHILD M., LIN

DAGSORDEN

 1. Innkalling og dagsorden – godkjent
 2. Referat fra styremøtet 19. juni – godkjent
 3. Konstituering av styret:
  Leder: Paul
  Sekretær: Lin
  Nestleder: Anne Hege
  Medlemsansvarlig: Guri
  Kasserer: Håvard
  Informasjonssjef: Ragnhild Fjellro
 4. Oppfølging av generalforsamling 2013Formaliteter: de som ble valgt til å skrive under protokollen, må få tilsendt protokollen.Revisor: I vedtektene står det: Generalforsamling velger to revisorer. Det står ikke at regnskapet skal godkjennes av begge. Én revisors signatur er derfor tilstrekkelig når generalforsamlingen har vedtatt det. Vi tar opp revisors kvalifikasjoner med valgkomiteen før neste generalforsamling.Open access-rapporten:  Styret i medieforskerlaget og redaksjonen i NMT har fått fullmakt ang. hvordan tidsskriftet skal utformes og som et digitalt OA-tidsskrift. Redaksjonen i NMT får ansvar for forhandlinger med forlag om videre utgivelse av Norsk medietidsskrift. Styret stiller etter behov. Behovet kan defineres av begge parter. De endelige beslutningene tas av styret.

  Hvordan skal medieforskerlaget tilpasse seg den nye virkeligheten:  Sak utsettes til neste møte.

 5. Nordisk konferanse 2013. Anne Hege oppsummerer: svært gode tilbakemeldinger. Erfaringsoverføringer: konferanse-paper håndteringssystem, konferanse-app på mobil.Anne Hege kan tas kontakt med av arrangørene i Trondheim 2014 i forbindelse med erfaringsoverføringer.
 6. Oppfølging av nordisk samarbeid: Ønske om å koble våre fem nordiske organisasjoner tettere, gjerne i forbindelse med forberedelsene til den nordiske konferansen i København om to år. Alle nordiske organisasjoner var for et nærmere samarbeid. Ragnhild og Paul lager referat fra møtet.
 7. Norsk medieforskerkonferanse 2014: Håvard orienterte fra Tore Lund Larsen/ NFR. Søknader må sendes innen 16. oktober. Lokale arrangementskomiteen skal møtes denne uken og Guri tar opp dette med dem.
 8. Søknader m.m. må arkiveres elektronisk og Ragnhild Fjellro følger opp dette.
 9. Plan for styremøter i høst: siste tirsdagene i måneden klokka ti. Forslag til å finne et «analogt» styremøte.
 10. Eventuelt: blomster til Hilde Kristin som takk for innsatsen i styret og gratulasjon med tvillinger. Anne Hege har ansvar.