Referat fra styremøte i Norsk Medieforskerlag torsdag 28.02.13

Tilstede: Paul Bjerke, Guri Hanem, Håvard Vibeto, Hilde Kristin Dahlstrøm
Forfall: Ragnhild Mølster, Anne Hege Simonsen

 1. Innkalling: Godkjent.
 2. Referat fra styremøtet i januar: Godkjent.
 3. Konstituering av vararepresentant. Paul spør begge vararepresentantene om en av dem kan stille som fast representant i Hilde Kristins permisjon fra april 2013 til april 2014.
 4. 4.      Norsk medieforskerkonferanse 2014
  1. Dato. Styret overlater til lokal komité å avgjøre tidspunkt for neste norske konferanse. Det er viktig å ta med i beregningen tidspunkt for andre relevante konferanser (særlig ECREA), og at konferansen ikke kommer for tett opp til jul.
  2. Kunnskapsoverføring. Det er opprettet kontakt mellom forrige og ny komité, og komiteen i Kristiansand deler villig av sine erfaringer. Dersom representanter fra de to stedene skal på den nordiske konferansen oppfordrer vi til at de møtes og deler erfaringer.
  3. Retningslinjer for gruppeledere. Guri lager et utkast til nye retningslinjer.
  4. Retningslinjer for tilbakebetaling av konferanseavgift er på vei. Håvard sjekker hvordan dette praktiseres på den nordiske konferansen, og om vi eventuelt må ta hensyn til reiseforsikringsregler når vi setter endelig tidspunkt for null refusjon.
  5. Søknader om økonomisk støtte. Medieforskerlaget søker Fritt Ord og RAM, arrangørene søker direkte til Forskningsrådet. Hilde Kristin sporer opp fjorårets søknader og oversender til Guri.

 

 1. 5.      Nordisk konferanse 2013. Saken utsettes til neste møte (10. april).

 

 1. 6.      Prosess for Norsk medietidsskrift/medlemsmodell NML.

Guri er valgt til utvalgssekretær. Utgiftene knyttet til sekretærarbeidet er budsjettert til 110 000 kroner. Utvalget møtes i Oslo fredag 1. mars. Styret understreker viktigheten av at utredningen ikke bare må være knyttet til Universitetsforlagets løsning, men også undersøke andre selvstendige løsninger som sikrer god kvalitet.

 

 1. 7.      Høringer:
  1. Lov om avleveringsplikt. Høringsuttalelse er levert.
  2. Arbeidsgruppe for mangfold i film og tv. Håvard lager et utkast til en høringsuttalelse i samarbeid med Audun Engelstad og Jo Sondre Moseng.
  3. Hindre for digital verdiskapning. Saken ble utsatt til neste møte.

 

 1. Brønnøysundregistret. Håvard oppdaterer adresse og organisasjonsnummer.

 

 1. 9.      Styremøtet 10. april. Fysisk møte i Oslo. Går som planlagt.

 2. Eventuelt. Ingen saker.

Kristiansand, 28.02.13
Hilde Kristin Dahlstrøm
referent