Call for papers: Innovasjon og verdiskaping i lokale medier


Nesten alt som er skrevet om temaet innovasjon i mediene handler om store, nasjonale eller internasjonale aktører. Innovasjon i lokalmediene er ikke utforsket eller beskrevet i særlig grad. Bransjens samtaler om innovasjon/brettavis/apper ser ut til å bygge på en perspektivløs teknologioptimisme, parret med ulmende usikkerhet og frykt for de økonomiske utsiktene i bransjen.

Det er liten oppmerksomhet rundt lokalavisen som samfunnsaktør, kulturell faktor og identitetsskaper i lokalsamfunnet. Det finnes mange teorier – og begreper – om pressens vilkår og muligheter i dagens mediemarked, men lite forskning om hvilke innovative prosesser og tiltak som faktisk foregår i lokale aviser og mediehus. Derfor trengs det ei bok som drøfter innovasjon og nyskaping i et slikt perspektiv.

Boka er planlagt som en antologi som vil beskrive hvordan innovative tiltak i lokale mediebedrifter kan være en pådriver for verdiskaping i både bedriften og lokalsamfunnet, for på den måten å oppfylle både samfunnsoppdraget og eiernes krav om inntjening.

Noen aktuelle tema:

–       Hvordan virker ulike former for konkurranse i lokale markeder inn på både nyskaping og oppfylling av samfunnsoppdraget?

–       Hvordan utvikles medieproduktporteføljer (avis, nett, brett, etc.) i lokale medier?

–       Hvem er pådrivere for innovasjon i lokale medier (medarbeidere, ledelse, eiere, brukere, etc.)?

–       Case-studier av nyskaping hos både etablerte og/eller nye medieaktører.

–       Hvilken verdi har lokale medier for ulike publikumsgrupper (barn/unge, voksne, kvinner og menn, næringsaktører, politikere etc.)?

Boken redigeres av Lisbeth Morlandstø (UiN) og Arne H. Krumsvik (HiOA), og vil bli utgitt på Cappelen Damm Høyskoleforlaget i 1. kvartal 2014.

Vennligst send forslag til kapittel i form av abstract på 150 ord til lokalemedier@gmail.com innen fredag 30. november 2012.

Aksept kan forventes i januar. Deadline for fullstendig manuskript er fredag 31. mai 2013.