Norsk medieforskerkonferanse 2018

Norsk Medieforskerkonferansen 2018

18.-19. oktober 2018, Bodø

Det nye medielandskapet – blindsoner og mangfold

På grunn av endringer i den globale konkurransesituasjonen utfordres nyhetsmediene fra flere hold, og medielandskapet endres. Mediene må rasjonalisere, tenke nytt både om innhold og form og etablere nye samarbeidsformer og nye inntektskilder. Endringene kommer dels som følge av ny teknologi og nye brukermønster, mens også fordi tradisjonelle forretningsmodeller har falt bort, og nye medieaktører har entret mediemarkedet. Vi ønsker å belyse bredden av slike problemstillinger ved at forskere fra inn og utland presenterer sine ferskeste forskningsresultat om blindsoner og demokratiunderskudd, om sosiale medieaktører, mediebilder av terror og mangfold i journalistikken.

Flere forskere bruker begrepet medieøkologi for å beskrive det nye medielandskapet. Den ene anvendelsen av dette begrepet er å legge vekt på at ulike medietyper eller «arter» virker inn på hverandre. For eksempel har sosiale medier endret mye av vår kommunikasjon i nyere tid, både i privat sammenheng, innafor politisk kommunikasjon og for de tradisjonelle medienes kommunikasjon med sitt publikum. Nye «arter» har med andre ord forandret medieøkologien og utfordrer de gamle.

En annen måte å bruke begrepet på er å legge vekt på hvordan nyheter og informasjon spres. Et eksempel er nyheter som formidles i små, lokale medier, og som siden blir fanget opp av større medier, og blir en del av den nasjonale offentligheten. Brukt på denne måten kan begrepet synliggjøre mangfold eller mangelen på mangfold: hvordan mediene beiter på hverandre, pakker om og gjenforteller de samme nyhetene og den samme informasjonen.

De økonomiske utfordringene i mediebransjen berører ikke bare spørsmål rundt hvordan fremtidens medieprodusenter skal opptre, men også hvordan medieinnholdet skal se ut. Også i fremtiden kommer vi til å ha behov for informasjon, underholdning, felles debattarenaer og perspektiver på samfunnet, men ingen vet helt hvordan utviklingen blir. Mediekonferansen i Bodø ønsker derfor å rette oppmerksomheten både mot dagens medielandskap og mot det medielandskapet som kommer, hvor struktur og teknologi endrer seg, hvor nytt innhold skapes og hvor mediebrukerne beveger seg på nye måter i landskapet. Mediekonferansen tar dermed også fatt i mediemangfoldutvalgets bekymring for at det er «selve infrastrukturen i folkestyrets offentligheter som er under press» (NOU 2017:7, s.9) og som dermed trenger forskningens oppmerksomhet.

Meny:
Call for papers
Hovedinnledere
Program
Prisutdeling
Arbeidsgrupper
Abstract/paper
Påmelding
Praktisk
Kontakt