Styrereferat 18.08.17

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Fredag 18. august kl.17:15-18:00, Tampere University.

 

Sak 1. Konstituering, valg av møteleder, referenter, medlemmer til å undertegne protokoll. 

Vedtak:

Møteleder: Arne Krumsvik

Innkallingen godkjent. Det vises til sakspapirer.

Referent: Knut Lundby

Til å undertegne protokollen: Hilde Arntsen og Roel Puijk

Status fremmøtte: 19 medlemmer.

 

Sak 2. Styrets beretning for perioden 2016-2017

Beretningen ble lest av lagets leder.

Vedtak: Generalforsamlingen i Norsk Medieforskerlag tar styrets beretning til etterretning.

 

Sak 3. Regnskap for Norsk Medieforskerlag og Norsk Medietidsskrift

Møteleder gikk gjennom regnskapet. Lagets leder la fram revisorrapporten. Revisorene finner ikke feil eller mangler ved regnskapet.

Vedtak: Regnskap for Norsk Medieforskerlag og Norsk Medietidsskrift godkjennes. Revisorberetningen tas til etterretning.

 

Sak 4. Medlemskontigent

Vedtak: Kontigenten for 2018 holdes på 400 kr.

 

Sak 5. Årsberetning for Norsk Medietidsskrift

Beretningen ble lagt fram av NMTs redaktør.

Vedtak: Generalforsamlingen i Norsk Medieforskerlag tar NMTs årsberetning til etterretning.

 

Sak 6. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

Sak 7. Valg av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité

Lagets leder la fram valgkomiteens innstilling. Valget ble foretatt med akklamasjon.

Vedtak:

Nytt styremedlem: Marika Lüders, UiO.

Nye varamedlemmer: Roswitha Skare, UiT og Christer Bakke-Andresen, NTNU

Nytt medlem i valgkomiteen ut valgperioden, for ett år, etter Anne Hege Simonsen: Anders Fagerjord, UiO.

 

Tampere, 18 August 2017

Knut Lundby

Referent