Referat fra styremøte 25. november 2014

Referat fra NML styremøte 25. november 2014 på Skype klokka 10-11

Til stede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Paul Bjerke og Svein Høier (referent)

Frafall: Håvard Vibeto, Brita Ytre-Arne, Ragnhild Fjellro

1. Innkallingen til møtet ble godkjent.

2. Referat fra sist styremøte, 20.10.2014, ble godkjent.

3. Det nye styret ble konstituert.
Styrets sammensetning er: Lin Prøitz som leder, Ragnhild Mølster som nestleder, Håvard Vibeto som kasserer, Paul Bjerke som styremedlem, Ragnhild Fjellro som styremedlem og Svein Høier som sekretær. Varamedlemmer er Anders Fagerjord og Terje Hillesund.

4. Oppsummering fra Medieforskerkonferansen i Trondheim 2014.
Arrangementet var vellykket, både med hensyn til faglig innhold, keynotes, panel og grupper, samt sosialt sett, inkludert middag med prisutdelinger. Foreløpige rapportering indikerer at økonomien gikk bra, men endelig resultat foreligger ikke foreløpig. Konferansen vil framover bli fulgt opp med hensyn til:

– Økonomi og rapportering til bidragsytere (Arrangementskomiteen følges opp av Svein)
– Erfaringsutveksling fra konferansearrangør til neste (erfaringsmappe) (Arrangementskomiteen følges opp av Svein H.)
– Det ønskes en kort rapport for trykking i Nordicom 2015 (Ragnhild M. følger opp)
– Det utformes et takkebrev til arrangementskomiteen ved IKM, NTNU (Paul B. følger opp)

5. Arrangør medieforskerkonferansen 2016
Styret har valgt å gå ut og sondere terrenget v.h.a. uformelle forespørsler først, og vil deretter formalisere forespørselen til utvalgte miljø hvis de som spørres er villige til å ta på seg arrangøransvaret for 2016.

6. Gjøre medlemskapet i medieforskelaget attraktivt framover
Medietidsskriftet går over til å bli distribuert som et fritt tilgjengelig nettbasert tidsskriftet fra årsskiftet 2014/2015. I den forbindelse diskuterte styret ulike tiltak for å gjøre det attraktivt å være medlem i laget i tiden framover. Momenter som vil vurderes i det videre arbeidet er:

– Synliggjøre rabattene på norske og nordiske medieforskerkonferanser som følger medlemskapet
– Synliggjøre digital tilgang til tidligere nummer av medietidsskriftet, en tilgang som følger medlemskapet
– Arbeide aktivt med rekruttering av masterstudenter og stipendiater til konferanser og til laget. Innføre en ny pris for talentfulle unge forskere innenfor feltet (og laget), en pris som gis i form av publiseringsstøtte
– Undersøke muligheter for goder i samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner
– Videreutvikle satsninger på nett, øke innsatsen med hensyn til profilering

7. Eventuelt

Ragnhild M. meldte inn ønsket om rapport fra konferansen 2014, som beskrevet under punkt 4.

Lin P. meldte fra om en sak som kommer til behandling i styret snart, nemlig en høring rundt slukking av FM-båndet.