Send inn bidrag til temanummer om spillstudier til NMT!

SPILLSTUDIER: MEDIEVITENSKAPELIGE PERSPEKTIVER

Temanummer i Norsk Medietidsskrift

Gjesteredaktører
Holger Pötzsch, UiT – Norges arktiske universitet Kristine Jørgensen, Universitetet i Bergen
Faltin Karlsen, Høyskolen Kristiania

Norsk Medietidsskrift setter opp et temanummer om medievitenskapelige perspektiver på dataspill (og andre spill). Vi inviterer bidrag på skandinaviske språk og tar imot vitenskapelige artikler på mellom 6 og 8000 ord, bok- eller spillanmeldelser (opp til 1500 ord) og anmeldelser av doktoravhandlinger (opp til 1000 ord).

Utvidete sammendrag av fagartikler og ideer til spill- og bokanmeldelser sendes innen 10.09.2020 til holger.potzsch@uit.no, kristine.jorgensen@uib.no og faltin.karlsen@kristiania.no.

Det er i dag relativt få faglige bidrag om dataspill eller andre spill med et medievitenskapelig fokus på norsk og andre skandinaviske språk. Dette temanummeret vil samle geografisk og institusjonell spredt forskning i ett temahefte og dermed 1) skape en felles arena for akademisk debatt om dataspill, 2) illustrere bredden og tverrfagligheten i spillstudier og 3) muliggjøre dialog utover feltets egne rammer ved å vise hvordan spillfeltet og medievitenskapen forøvrig kan dra nytte av hverandre.

Vi ønsker oss medievitenskapelige bidrag om samspillet mellom dataspill/spillere og samfunn/kultur, både av empirisk og teoretisk art. Følgende temaer er relevante, men bidrag kan også gå utover disse:

– analyser av spesifikke dataspill
– analyser av representasjon av rase, kjønn og klasse i dataspill- kritiske perspektiver på dataspill og makt, globalisering, kapitalisme og nasjonalisme – spillerfaringer og spillpraksiser

– formalistiske analyser av sjangrer, regler, fortellinger og verdener i dataspill

– mediefilosofiske problemstillinger rundt dataspill
– diskusjoner av det mediespesifikke i dataspill
– kartlegginger og undersøkelser av norske forhold innen spillfeltet
– studier av dataspillkulturer
– dataspill og historie, herunder dataspillhistorie og historiske representasjoner i spill – dataspill i utdanning og læring
– dataspillkritikk og journalistikk om dataspill
– spillpolitikk
– spillproduksjon: arbeidsbetingelser, politisk økonomi, plattformkapitalisme

I første omgang ønsker vi tilsendt utvida sammendrag av mulige fagartikler (maks 750 ord inkl. referanser). Ved anmeldelser av fagbøker, spill eller avhandlinger vil tittel og 1-2 setninger om innholdet være nok. Gjesteredaktørene vil sende ut invitasjoner til utvalgte innsendere om å utarbeide fullstendige bidrag.

Tidslinje:
Frist for innsending av utvidete sammendrag: 10.09.2020

Invitasjon til å utarbeide fullstendige bidrag sendes ut innen 1.10.2020 Frist for ferdig artikkel: 15.03.2021
Frist for fagfellevurdering: 01.05.2021
Frist for reviderte artikler: 01.09.2021

Temanummeret publiseres etter planen som Norsk medietidsskrift nr. 4/2021

Alle bidrag må formateres i henhold til NMTs referansesystem (APA): https://www.idunn.no/nmt#/authors. Bidrag som ikke er korrekt formatterte vil bli returnert til forfatterne.