Gruppe 3: Mediebruk og medieerfaring: Medienes publikum, bruk og erfaringer

Gruppeledere: Ingunn Hagen, NTNU, Elise Seip Tønnesen, UiA

Den aktive brukeren står sentralt i medieforskningen. Nye medier setter brukeren i en ny posisjon. Studier av brukeraktivitet kan også aktualisere spørsmål om kultur og kontekst, om mediets og medietekstens egenart. Publikums og brukernes roller er i endring, og dette henger sammen med teknologiske og samfunnsmessige endringer. Brukergenerert innhold spiller en stadig mer omfattende rolle i dagens medier og dette aktualiserer nye perspektiv på brukeren som  ’prosument’. De nye mediene reiser nye spørsmål, samtidig som en rekke spørsmål vedrørende tradisjonell mediebruk stadig er ubesvarte. Dette skaper stort behov for begrepsavklaringer, metodediskusjoner og teoriutvikling. Det er ønskelig at en fornyet metodedebatt inkluderer både kvalitative og kvantitative undersøkelser. Gruppen ønsker å legge vekt på relasjonen mellom brukerne og mediene både når det gjelder tradisjonelle og nye medier, og konvergens i mediebruk. Relevante teoretiske perspektiver kan belyse teknologi og brukergrensesnitt, uttrykksformer og brukskontekster, brukeridentitet og motivasjon, og kognitive og emosjonelle aspekter ved medieerfaringer.