Referat, NML styremøte, tirsdag 15. mars 2016 (Skype 14-15)

Tilstede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Håvard Vibeto og Svein Høier (referent)

Dagsorden styremøte 15.02.2016

1. Innkalling godkjent

2. Referat godkjent

3. Medieforskerkonferansen 2016

Ragnhild M. orienterte om at nettsidene nå er operative, og at alle søknader om økonomisk tilskudd nå har fått svar. Det er et visst sprik mellom ønsket tilskudd og bevilget tilskudd, men ikke større sprilk enn at konferansen lar seg gjennomføre som planlagt. Underholdning er booket, og framover må det særlig jobbes med promotering av konferansen på ulike vis. Gruppeledere må gjerne oppfordres til å kontakte aktuelle personer for paper-innsending og deltakelse.

4. Hvordan gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover?

a) Pris til beste master: Styret har definert en liste over kontaktpersoner hos de aktuelle studiesteder mht promotering av denne prisen, og nye web-sider vil forhåpentligvis øke bevisstheten om prisen.

b) Gratis medlemskap første året: Styret anser gratis medlemskap som et mulig virkemiddel i arbeidet med rekruttering, men vil avvente dette foreløpig.

c) Oppdatering av epostliste for lagets medlemmer: Det er enighet at det må gjøres et visst arbeid med å oppdatere epostlisten over lagets medlemmer, og dette vil gjøres på dugnad av styremedlemmene. Det vil bli sett på tekniske løsninger for at medlemmer selv kan melde om endringer av egen epost-adresse.

5. Utvikling av nye websider

De nye web-sidene nærmer seg lansering, og styret har kollektivt gjennomgått design og innhold i løpet av de siste ukene. De siste innspillene vil inkluderes i den sluttføringen av de nye sidene.

b) Produksjon av nyhetsbrev

Styret diskuterte ulike måter å produsere jevnlige nyhetsbrev. Flere alternativ ble diskutert: Egeninnsats fra styrets medlemmer, bruk av vit.ass eller web designer kan være aktuelle alternativ. Styret har foreløpig ikke konkludert. Det er imidlertid stor enighet om at produksjon av jevnlige nyhetsbrev er ønskelig.

6. Forslag til nye medlemmer og vara til RAM.

Styremedlemmer ble oppfordret til å sende inn forslag på to stykk medlemmer og to vara til RAM innen 1 mai. Forslagene vil innsendes og sirkuleres på epost.

7. Nordmedia2017

Ragnhild M. orienterte om arbeidet med den nordiske konferansen Nordmedia2017, som denne gang skal avholdes i Finland. Arbeidet er godt i gang.

Punkt 8 og 9 ble sløyfet grunnet berammet tid.