Referat NML styremøte tirsdag 10 november 2015 på Skype klokka 14-15

Tilstede: Håvard Vibeto (referent), Lin Prøitz, Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, Svein Høier (ankom senere)

Dagsorden styremøte 10.11.2015

1. Godkjenne innkalling

Godkjent uten forandringer

2. Godkjenne referat

Godkjent uten forandringer

3. Medieforskerkonferansen 2016

Ragnhild informerer: Fått en ny keynote bekreftet til konferansen og purret på en annen (man vurderer å finne en reserve). Skal søke på flere midler til konferansen lokalt. Trenger å skaffe nye gruppeledere til noen grupper, noe som blei diskutert. Det blei også bestemt at man skulle push for nye arbeidsgrupper på hjemmesidene og facebook.  

4. Fortsette arbeidet med å gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover

a)    Vedta forslag til retningslinjer av Pris til beste master

Retningslinjene blei det gjort noen små forandringer med tanke på formulering og datoer. Det blei også lagt inn et eget moment tilknyttet juryen.

b)    Nye websider, forslag til vedtak

Diskuterte hva man skal gjøre og hvordan. Lin skal kontakte Edny media for få overslag på pris og forandringer. Mer om dette neste gang, ergo ikke noe vedtak.

  • Til diskusjon: Honorere vit.ass til å holde websidene levende og oppdatere facebook, fx én gang/mnd; få inn nyheter fra andre relevante sider, som fx journalisten.no; Nordicom etc (diskutere kunnskapsoverføring mellom skiftende vit-asser)

Styrer fordeler med å bruke en vit.ass fordi styret ikke greier å oppdatere alle NML sine sosial mediekanaler og hjemmeside. Ansette en person som skal leite fram relevant informasjon hver måned. Ikke snakk om mange timer i måneden. Paul skal sjekke med forlag angående løsning tilknyttet utbetaling.

c)     Diskutere drift av Nyhetsbrev

Utsatt

d)    Vedta gratis medlemskap første året

Det var helt uproblematisk.

5. Nordisk samarbeid mellom medieforskerlagene

  • Invitere styreledere på nasjonale mediekonferanser (Ragnhild orienterer om kostnader)

17 tusen kr koster det for å få 3 andre nordiske landene her til konferansen. Styret utsatte å mene noe om man skal gjøre dette. Lin informerte at hun har blitt spurt om å delta Plannleggningskomiten for Nordmedia. Styret mener Lin skal dra og få dekket sine kostnader. Samarbeidet har blitt styret av å delta i slike møter.

6. Eventuelt:

Fysisk møte 15. Januar på Tøyen. Viktig å booke fly nå slik at man får lav pris. 

Neste styremøter: 15 desember kl 14-15 på skype og 15 januar på UiO, kl 12-17 pluss middag.