Referat styremøte 16. juni 2015

Tid: 10-11, skype.

Til stedet Ragnhild M., Lin P., Svein H. og Håvard V.

1. Innkalling godkjent

2. Referat godkjent

3. Medieforskerkonferansen 2016

Ragnhild M. rapporterte status fra arrangørene i Bergen. Forslag til keynote ble diskutert i styret og vil tas med til arrangementskomiteen. Det er nå inngått avtale med Hotel Ørnen som konferansested. Arbeidet med å søke om midler er også påbegynt.

4. Medieforskerlaget framover

a) Retningslinjer for Pris til beste masteroppgave vedtas (Retningslinjene finnes i referat  fra 12. mai)

b) Det har vært en viss nedgang i medlemstall i 2014. Det ble diskutert forslag for å bøte på tendensen: 1) Gjøre det lettere å bli medlem (elektronisk), og 2) vurdere en redusert medlemsavgift hvis økonomien fortsatt oppleves som stabil over tid.

5. Nordisk medieforskerlag-samarbeid

Møte mellom ulike nordiske medieforskerlag (samt også representant fra Nordicom) vil foregå i august, på den nordiske medieforskerkonferansen i København. Styret ble oppfordret til å melde inn saker til møtet, hvis aktuelt.

6. Aktuelle høringer

a) Høringssvar om etiske retningslinjer for forskning på Internett

Paul B. har utarbeidet et høringssvar som fikk tilslutning i styret, og som dermed sendes inn.

b) Medieforskerlaget er også høringsinstans for høringen: Forslag til endringer om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier – ny tilskuddsordning for nasjonale ukemedier. Styret vurderer det som relevant å utarbeide et høringssvar innen fristen 4de september. Paul B. spørres om han kan bidra også når det gjelder denne høringen.

7. Eventuelt:

a) Informasjon om styrets nåværende sammensetning vil bli oppdatert på hjemmesider og i Brønnøysundregisteret.

b) Det må utarbeides sakspapirer til høstens generalforsamling. Håvard V. har ansvaret for saksforberedelser mht økonomi, og Svein H. har ansvar for å sammenstille årsberetning.

c) Høstens datoer for styremøter er nå satt og distribueres på epost