Referat fra styremøte 13. oktober 2015

Til stede (Skype): Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Lisbeth Morlandstø (vara for Roswitha Skare), Paul Bjerke, Brita Ytre-Arne, Svein Høier (referent).

1. Innkallingen ble godkjent

2. Referatet fra 15. sept. er godkjent (etter en oppdatering)

3. Medieforskerkonferansen 2016

Arrangementskomiteen har nylig sendt søknader til Fritt ord, Rådet for anvendt medieforskning og Norges forskningsråd. Det vil i tillegg omsøkes midler fra Universitetsfondet og vertsfakultet (UiB) i løpet av november. Helle Sjøvaag er bekreftet som key note, og har i tillegg sagt seg villig til å fungere som gjesteredaktør for et planlagt konferansenummer i NMT.

Arrangementskomiteen vil nå kontakte gruppeledere fra sist konferanseavholdelse, for å høre om de ønsker å lede ny gruppeavholdelse i Bergen. Medieforskerlagets medlemmer kan foreslå nye tematiske grupper. Foreløpig er gruppen «medier og kjønn» foreslått (av Lin Prøitz)

4. Fortsette arbeidet med å gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover

a) Pris til beste masteroppgave må beskrives mer detaljert med hensyn til formål, nomineringsprosedyre, vurderingsprosedyre  med mer. Lin P. og Svein H. utarbeider et tekstforslag for vedtak på neste styremøte.

b) Oppdaterte websider: Linn har fått et kostnadsoverslag på nye design av websider, og luftet forslag om å sette av midler til en ny design. Forslaget ble drøftet og det vil forberedes til styrevedtak ved neste anledning. Det ble også diskutert hvorvidt en studentassistent kan leies inn for å oppdatere sidenes innhold jevnlig.

c) Nyhetsbrev for NML: Forslag om å innføre nyhetsbrev ble diskutert, og positivt mottatt. Lin tar kontakt med A. Krumsvik for å innhente erfaring med utsending av nyhetsbrev innenfor feltet.

d) Det er foreslått at nye medlemmer kan få medlemskapet gratis første år. Paul B. undersøker om aktuelle regelverk forhindrer et slikt gratis medlemskap i et lag som medieforskerlaget.

5. Nordisk samarbeid mellom medieforskerlagene: De nordiske styrelederne skal avholde nytt møte i november, og samarbeidet begynner å ta form. Det foreslås å invitere styreledere fra nordiske søsterorganisasjoner til den nasjonale mediekonferansen i Bergen. Ragnhild M. undersøker kostnadene med en slik invitasjon, og forslaget følges opp med avstemming neste styremøte.

6. Neste fysisk styremøte er satt til 15 januar 2016, i Oslo.

7. De to neste styremøtene på Skype er: 10 november og 15 desember kl 14-15.