Foreslå nye arbeidsgrupper til medieforskerkonferansen i oktober, frist 10.2.2012

Kjære alle medlemmer i Norsk medieforskerlag,

 

Året som ligger foran oss vil bringe nye utfordringer for oss alle. For Norsk medieforskerlag vil det blant annet innebære en diskusjon i løpet av våren om publiseringsutfordringer for Norsk medietidsskrift i en tid da økonomiske støtteordninger strammes inn, og mange vitenskapelige tidsskrift går over til elektroniske publiseringsløsninger. Samtidig er det mye som tilsier at forskning utført for offentlige midler også bør være tilgjengelig for andre enn en relativt liten gruppe forskerkolleger. De mange ulike prinsipielle og praktiske sidene ved denne saken skal vi diskutere grundig i tiden framover, og vi kommer tilbake med mer informasjon om kort tid.

 

Høstens store begivenhet 2012 er vår faste medieforskerkonferanse, som denne gang arrangeres fra 17. – 19. oktober i Kristiansand. Temaet vil være ”Medienes virkelighetsbilder: nye medier – nye prosesser – nye tekster”. Følg med utover våren her på hjemmesiden og på Facebook for mer informasjon om konferansen, frister for påmelding og innsending av abstracts.

 

Nå inviterer vi alle medlemmene til å foreslå nye arbeidsgrupper til denne konferansen. Mye av konferansens verdi ligger i det at forskere kan legge fram eget arbeid i mindre grupper, og få kvalifisert tilbakemelding fra andre konferansedeltakere. Publiseringsplaner, ideer til nye forskningsprosjekt osv. kan også diskuteres i disse mindre gruppene der deltakerne deler forskningsinteresser. Konferansens gruppestruktur har eksistert i noen år, og tiden er moden for å introdusere nye grupper. Vi ønsker derfor begrunnede forslag til nye grupper som kan supplere de som allerede eksisterer.

 

En oversikt over de eksisterende gruppene finnes her.

 

En kort begrunnelse for opprettelse av nye arbeidsgrupper, forslag til gruppebeskrivelse og forslag til hvem som kan lede gruppen, sendes til Norsk medieforskerlags styre, ved Hilde Arntsen, innen 10. februar 2012.

 

Vi ser fram til flere gode forslag, og til videre samarbeid i året framover.

 

 

Vennlig hilsen

Hilde Arntsen

Leder, Norsk medieforskerlag

 

Begrunnet forslag til nye arbeidsgrupper, gruppebeskrivelse, og forslag til gruppeledere sendes innen 10.2.2012 til Medieforskerlagets styre, ved Hilde Arntsen: Hilde.Arntsen [at] infomedia.uib.no

En oversikt over eksisterende arbeidsgrupper

Konferanseinformasjon